...:[YaP�L�$ aMaC�]:...
...:[S�N�FLaR]:...
...:[Y�LL�G�n EnLeRi]:...
...:[ Y�LL�KtaKi kuRaLLaR ]:...
...:[CRediTS of tHe PaGe]:...
 

 


Y�ll���n�za ho� geldiniz diyerek ba�layal�m.�stisnalar hari� her okulun y�ll��� vard�r.Bizleri farkl� k�lacak olan ise sanal y�ll�k projesinin Malatya'da ve belki de T�rkiye'de bir ilk olmas�.(Benzerini bulamad�k ama yine de T�rkiye'de ilk s�z� biraz iddial� gibi...)Normal y�ll�klar yaz�l�r,birka� resim konur(ki genelde siyah beyaz resimler) ve matbaaya g�nderilir.Ka��d�na boyutlar�na da ba�l� olarak olduk�a y�ksek bir fiyata mal olur.Y�ll���n�zda sizin kadar firmalardan da bahsedilir.Reklam alm�� olmas�na ra�men herkesin �deyebilece�inden y�ksek bir �cret ��kar en sonunda kar��n�za.Diyelim bu �creti �dediniz.Y�ll��� ald�n�z...Y�ll�k y�pran�r,ezilir b�z�l�r.Belki sevmediklerinizin resimlerini y�rtars�n�z(ayn� �ekilde sevmedikleriniz de sizi y�rtacakt�r).Genellikle gereken �nemi g�rmeyecek ve bir k��ede unutulmay� bekleyecek an�lar�n�z.Y�llar sonra kilerde ya da tavan aras�nda tozlar�n aras�nda g�receksiniz okul arkada�lar�n�z�...

Y�ll�k mutlaka ki m�kemmel bir kavram.Ancak yukar�da sayd�klar�m�z bir y�ll���n kar�� koyamayaca�� b�y�kl�kteki baz� problemler.Peki biz ne yapt�k.Sanal y�ll�k.Bu y�ll���n sayfa s�n�rlamas� yok.Herkes herkes hakk�nda yazabildi�i kadar yazd�."Aman 10 sayfay� ge�mesin","Herkese bir sayfa,biraz �zet yaz�n" ta�kalas� olmad�.Ve resim k�s�tlamas� da koyulmad�.Herkes diledi�i b�y�kl�kte resim verdi.Bu resimler "Dijital Kalite"de internet ortam�na aktar�ld�.Sanki ekrana dokununca resimdeki "Huylanacakm��" gibi ger�ek.Bu y�ll�k �yle yaz� resim kli�esinden de uzak.Hayal g�c�yle orant�l� olarak istedi�iniz g�zellikte bir dizayna oturtabilirsiniz.�u an Metalik ve Pastel a��rl�kl� dizaynlar bulunmakta.Dile�iniz do�rultusunda bu da de�i�ebilir.Bu y�ll�k eskir mi?Eskimez:)Tam tersine kendini yenileyen "Canl� Bir Y�ll�k"tas�n�z.Kimse sizi karalayamayacak ve unutamayacak.Belki de internet sayesinde Avusturalyadaki Day�n�za "Day�c���m,bizim s�n�ftakilere bir g�z atsana.1006 Necdet,hep sana anlatt���m �ocuk" diyebileceksiniz.Ve yine bu sanal ortamda hi� tan�mad���n�z biri sizi tan�ma f�rsat�n� yakalam�� olacak.Evinizden,bir int. kafeden ya da �niversiteninin bilgisayarlar�ndan istedi�iniz zaman istedi�iniz kadar y�ll���n�z� inceleyebileceksiniz.

Bunlar tabi ki g�zel �eyler ama daha da g�zel �eyler yapmaya engel de�il.Dedi�imiz gibi y�ll�k Canl� olacak.Bir ki�i hakk�nda yaz� yazabilecek,yazd���n�z yaz�y� uzatabilecek,belli kurallar dahilinde d�zenlemer yapabileceksiniz.Hatta olay� abart�p yeni eklentiler de yapaca��z.Mesela Fen-F s�n�f�ndakiler ses kay�tlar�n� site �zerinden dinleyebilecekler.Ve baz� �nemli g�nlerini Foto�raf galerisi �eklinde buradan g�r�nt�leyebilecekler.E�lence b�l�m�m�zde baz� foto�raflar� fotomontajlay�p hep birlikte e�lenece�iz.Siz ne kadar isterseniz y�ll�k o kadar�n� size verecek.Ama ne yaz�k ki y�ll���n siz evde k�s k�s otururken sizin yerinize y�ll���n�za bir�eyler ekleme �zelli�i yok.

��in en yararl� ve zevkli k�sm� ise Platform.Ya da genel ismiyle Forum.Buraya herkes birka� saniye i�inde �ye olabilecek.Kulan�c� ad� ve �ifreniz olu�tuktan sonra o isimle sitede yeni konular a�abilecek,a��lan konulara cevap verebilecek,sitede o an kimlerin online oldu�unu g�rebilecek,anketler olu�turup anketlere oy verebilecek,di�er �yeleri g�r�nt�leyip onlara ki�isel mesaj b�rakabileceksiniz.Platform da Canl� olacak.Siz kulland�k�a ona yeni �zellikler eklenecek.Mesela Hasan rumuzunu al�p kendi s�n�f�n�zla alakal� b�l�mde "Arkada�lar ay�n 5ine do�um g�n�m var hepiniz davetlisiniz" diyebileceksiniz.Ve belki de bir�ok arkada��n�za ula�acaks�n�z.B�t�n mezunlar�n toplanabilece�i organizasyonlar da yap�lacak.Var da var anlayaca��n�z.Giri� konu�mas� i�in olduk�a uzun bir yaz� oldu.Size iyi seyirler...