�u a�amada s�n�f hakk�nda genel bir yaz� ya da giri� niteli�inde veri bulunmamaktad�r.Ancak bu s�n�ftan olan ki�ilerin bu s�n�f� tam anlam�yla anlatabilece�i d���ncesinden hareketle buras� �imdilik bo� b�rak�lm��t�r.Platformda s�n�fla alakal� yere yaz� yazarak ya da do�rudan E-mail atarak burada s�n�f�n�z� anlatabilirsiniz.Birden �ok yaz� gelmesi durumunda yaz�lar derlenebilir ya da en iyisi se�ilir.Yazan ki�inin ad�(ve belirtilmesini istedi�i bilgiler) yaz�s�n�n sonunda belirtilir.Hi�kimse ��k�pta s�n�f�n� anlatmak istemezse buras� b�yle bo� bo� kal�r,buray� inceleyenler de "Vah vah koca s�n�fta bir ki�i ��k�p da s�n�f�n� anlatmam��...T�hh sizin gibi talebelere" diyerek hakl� bir veryans�nda  bulunurlar .

   E-mail: webmaster@manadolu.com Konu:Say�sal A Giri� Yaz�s�

  Platform: manadolu.com/forum

Bunun d���nda S�n�f Oturma Plan�n�z� g�r�nt�leyebilir,s�n�f�n�zla alakal� duyurular� okuyabilir ve karne isimli b�l�m�m�z� inceleyebilirsiniz.Ki�ilerin y�ll�klar�n�n bulundu�u alana(ki genelde sizi ilgilendiren bu olsa gerek) YOKLAMAdan ula�abilirsiniz.Orada s�n�f listesinden istedi�iniz ki�iyi se�ebilirsiniz.

 

Yeni Duyuru Yok(0) Ki�i De�i�medi(0) De�i�iklik Yok(0)