Malatya Anadolu Lisesi Resmi Websitesi,

 Malatya Anadolu Lisesi ve Malatya hakk�nda en geni�, en s�n�rs�z ve en sorunsuz platform.1999'dan beri Malatya'n�n en b�y�k T�rkiye'nin say�l� sitesinden en okumu� ve en sanasal olan�.

ManadoLu� T�rkiye'nin say�l� sayfa ve veritaban� ar�ivine sahiptir.Sitemizin b�y�kl��� bir�ok  taraf�ndan sertifikalanm��t�r. Site y�neticilerimiz kendini yeti�tirmi� ve alan�nda uzman ki�iler taraf�ndan olu�mu�tur. Bu sitedeki i�erik ve sayfa yap�s� tamamen taraf�m�zdan olu�turulmu�tur.T�m yaz�m ve noktalama kurallar�na uyulmu�tur.1999 y�l�ndan beri yoluna b�y�yerek devam eden sitemiz, bir�ok resmi okul sitesinine yol g�stermi� ve kabuklar�n� k�rma yolunda ���k tutmu�tur.Manadolu t�m bunlar� yaparken insanlara kendilerini geli�tirebilmeleri i�in sanat sunmu�tur.Yenilenerek yenileyen ManadoLu; herkese, katk�lar�ndan dolay� minnettard�r. Mutlu bir 2006 dile�iyle.
Malatya Anadolu Lisesi 2006 ManadoLu.com Department

 

Malatya Anatolian Highschool official website is prepeared for our highschool which called "Malatya" anadolu lisesi in Malatya/ Turkey.we organize since 1999 and grow up every year.We have a giant database and guru operators on our demand.

Here is our main index, and here is our forum.Have a nice trip 'n do not forget we have over 6000 pages(only in our db)

This is our Trademark logo;

Malatya Anadolu Lisesi Resmi websitesi, Manadolu.Com logo