Sallayanlar
Fantazi Fatih
Dandik �mit
Travesty
Altar�n O�lu Tarkan
Urlu Ay�e
Sanal Efendiler
Hep Yalan Ahmet
Hekimhan Armudu
Bruce Lee Kaz�m
G�bekli Metalci
Kanser Osman
Dolce Fully
inGiLiZ
CanerboY
Speedy Gonzales
G���s K�ll� Kafa Kel

 
G�nl�k hayat�m�zda yalan s�ylemeyi kendine adet edinen insanlar vard�r.Bir k�sm� �ylesine sallarken bir k�sm� da hayat�n� sallama �zerine kurmu�tur.Ke�ke buradaki kahramanlar�n hepsi hayal �r�n� olsayd� da rahat rahat ya�ayabilseydik.Ne yaz�k ki t�m olaylar ve ki�liler ger�ektir.

Sallamalar�n �o�unun ger�ek olmad���n� anlamak i�in i�leyen bir beyne sahip olmak yeterlidir.Profesy�nel sallamalarda sallayan insan heyecanl�d�r, gere�inden fazla ayr�nt� verir, y�z rengi solarken kulaklar� k�rm�z�la��r.Sallama esnas�nda ki�i g�lebilir ya da gayet ciddi olabilir.�ayit g�sterilebilir."�nanm�yorsan" dendi�i zaman inanm�� gibi yap�lmal�d�r.Kar��n�zdaki sall�yorsa hi� bozmay�n.��in e�lencesi inan�r gibi yapmaktad�r.Bazen "Yuh o kadar� da olmaz" deyin.Sallayan�m�z sizi inand�rmak i�in sallamas�n�n dozunu artt�racak "O da bir�ey mi, sen daha �nemli olan� duymad�n" diyerek sallamaya devam edecektir.


Copyright � 1999-2004 M@L DiZaYn
anasayfa | platform | okul | irc | manadolu