Pi�mi� Horoz
Kem Talihli Site
Bekar Hayat�
3330
Cennet Tatil K�y�m
Cin �arpmas�
Kimyevi Bahts�zl�k
Kara Tarihim
Mezuniyet Konu�mas�
�nternet Rezaleti

 
Enteresan bir hayat�m var.Bir defa olaylar k�t� gitmeye ba�lad� m� arkas� kesilmiyor.Mesela 2 ay �ans�m s�per sonra bir hafta �anss�zla��yorum ki ne �anss�zl�k.Her g�n daha da k�t� bir�ey oluyor.Genellikle b�yle zamanlarda evde oturup k�r talihimin y�z�me g�lmesini bekliyorum.Bu olaylar�n baz�lar� o kadar ilgin� ki normal bir insan�n ba��na gelemeyece�i �ok belli.Bir ton talihsizli�i �st �ste ya�ayabilmek i�in normal bir insandan 3 kat daha talihsiz olman�z gerekli.Ba��ma k�t� olaylar gelmedi�i zamanlar �ans oyunlar� oynar�m.Ama asla kazanamad�m.Bir defas�nda r�yamda y�lba�� piyangosunda ��kacak rakamalar� g�rm��t�m.Say�sal olsa neyse de piyangoda belli rakamlar� alabilme ihtimaliniz yok.Ben de nas�l olsa r�yamda g�rd�m diyerek bilet ald�m.Para b�l�nmesin diye 2 tam bilet alm��t�m.Hem r�yamda g�rd���m numaraya hem de elimdeki 2 bilete amorti bile ��kmam��t�.Bakt�m ba��mdan ge�en bu ilgin� olaylar ba�kalar�na anlat�ld��� zaman komik oluyor, yazay�m dedim.Yazay�m ki herkes haline ��kretsin.Kesinlikle abart� yoktur.Olaylar birebir aktar�lm��t�r.Okurken bana �ans dileyin, belki i�e yarar. CanerboY �

Copyright � 1999-2004 M@L DiZaYn
anasayfa | platform | okul | irc | manadolu