A�k
Uzaktan Uza�a
Yak�n Temas
Jestler
Basmakal�p
�iddetli A�k
K�t�ye Gidi�
Ayr�l�k
Dost? Sevgili?
A�k Nedir

 
Tutku ate� gibidir.Tedbirsiz yakla��rsan�z her ad�m�n�zda can�n�z daha da �ok yanar.Bazen uzak kalmak en iyisidir.insan �o�u zaman bunu bilir, uzak olmak ister ama elinde de�ildir.En ba��nda belirtti�im gibi her ad�m�n�z� �nceden d���nerek atacaks�n�z ama kar��n�zdakinden de hep bir ad�m �nde olacaks�n�z

Onunla konu�mak
Kar��n�zdakinin d�� g�r�n��� size yeterli gelebilir.Ama uyu�mayan iki beyin birbirini en fazla iki hafta idare edebilir.Birbirinizi tartman�z i�in birbirinizle konu�man�z gerekli.Bir s�z bazen bir�ok �eyi anlat�r.Bazen ise bir�ok �ey bir tek mana bile i�ermez.Sadece konu�mak i�in de�il gerekli oldu�u i�in konu�un.Se�ti�i s�zc�kleri, d���ncelerini, bilmeniz gerekenleri ��renin.�lgi alanlar�n� belirleyin ve bu alanlarda ne kadar iyi oldu�unuzu �l��n.Onu �st�nk�r� dinlemeyin.�nemli olan iyi bir dinleyici olmakt�r.Fikirlerini dikkatle dinleyin ve gereken yerlerde ona kat�ld���n�z� kat�lmad���n�z yerlerde de kat�lmad���n�z� belirtin.Hep onaylamak ya da hep kar�� ��kmak sizi olumsuz etkiler.S�z�n� asla kesmeyin, s�zlerini tamamlamaya �al��may�n.Kendinizi belli etmek ad�na kar��n�zdakini k�rarsan�z kaybedersiniz.Beraberken en �ok yapaca��n�z i� konu�mak olacakt�r.O y�zden bu basamak �ok �nemli.S�zlerinizin aras�nda onun sizi dinledi�inden emin olun, Ona bol bol ismiyle hitap edin ve ses tonunuzla ruhunu ok�ay�n.

Ayr�nt�lar� izleyin
Hayat ayr�nt�larda sakl�d�r.�o�u zaman ufac�k anahtarlar, yakalad���n�z k���k bir ���k y�n�n�z� de�i�tirecektir.Kastetti�im �k�z�n alt�nda buza�� aramak de�il.Ama baz� i�aretleri yakalaman�z laz�m.Dikkatli olmak her�eyden �nemli.Bu basamak �ok tehlikeli bir basamakt�r.Yanl�� anlad���n�z ya da anlayamad���n�z her�ey size destek yerine k�stek olacakt�r.G�zlerdeki ufac�k bir p�r�lt�y� bile yakalayabilmelisiniz.Sizi ne kadar dinledi�ini, tavsiyelerinize uyup uymad���n�, sizin hakk�n�zdaki fikirlerinin de�i�ip de�i�medi�ini ya da kendi zevklerinin de�i�ip de�i�medi�ini ancak dikkatli bir �ekilde takip ederseniz anlayabilirsiniz.Tabi keskin bir haf�zan�z da olmal�.Genelde s�ylenmek istenenler direkt s�ylenmez, ya karakterler de�i�tirilir ya da olay biraz de�i�tirilir.Direkt s�ylenmeyen �eylere yine dolayl� �ekilde cevap vermeniz gerekir.Yapt���n�z ya da yap�lan iltifatlar izlemeniz gereken yolu g�steren i�aretlerdir.

Kendini �vme yerme de
Kar��n�zdakini tan�mak i�in �aba harcars�n�z.Ayn� �ekilde kar��n�zdaki de sizi tan�mak i�in �aba harcayacakt�r.Bu durumda yani kendinizden bahsederken �ok ince bir ip �zerinde y�r�yor olacaks�n�z.Kendini �vmek tam bir ahmakl�kt�r.Hi�kimse devaml� kendinden bahseden bir insandan ho�lanmaz.Bir�ok iyi �zelli�iniz ve yetene�iniz oldu�unu varsayal�m.Hepsini pe�pe�e s�ylerseniz hi� de inand�r�c� olmaz.Bir yerden sonra kar�� taraf s�ylediklerinize hakl� olarak inanmaz.Az da olsa her insan�n belli bir alanda yetene�i vard�r.G��l� y�nlerinizi kar�� taraf�n ke�fetmesini sa�lay�n.B�rak�n O sizi tan�maya �al��s�n ve her buldu�u yetenekte sizden biraz daha etkilensin.Ama i�in en cilveli yan� da buradad�r.Kendinizden hi� bahsetmezseniz kar�� taraf bir kalas oldu�unuz kan�s�nda da olabilir.Yapabiliyorsan�z ���nc� ki�iler arac�l��� ile birka� g�nl�k zaman aral�klar�yla kar��n�zdakinin sizi tan�mas�n� sa�lay�n.Ayn� �ekilde kar��n�zdakini de tan�maya ��renmeye �al���n.Ne kadar ortak y�n�m�z varm��, ben de bay�l�r�m �unu yapma demeyin.Do�ru s�yl�yor olsan�z bile kimse size inanmaz.

Di�er d�nya
�ki d�nya olu�turun.Birinin merkezinde a�k�n�z di�erinde de siz olun.Tek d�nya i�inde ya�arsan�z ya kendinizi ya da sevdi�inizi ihmal edrsiniz.Bu y�zden iki d�nya olu�turmak ba�ta zor gelse de pratik bir ��z�md�r.S�k��m�� kalm���m/ �ki d�nya aras�nda/ Biri i�inde ya�ad���m/ Di�eri i�imdeki d�nya... �arp���rlar ikisi/ Gece g�nd�z demeden/ Birine h�km�m ge�mez/ Biri anlamaz halden.Bir insana g�re ya�amak �o�u zaman anlams�zd�r.Gereken durumlarda ise kendinizi sevdi�iniz haricindeki t�m olaylara kapatman�z gerekir.Fi�i �ekilmi� bir telefon gibi olmal�s�n�z.Normalde hi� susmayan , fi�i ��kar�ld���nda ise hi� konu�mayan.Yeri geldi�inde sevdi�iniz etraf�n�zda d�nmeli yeri geldi�inde siz a�k�n�z u�runa divane olmal�s�n�z.�o�u insan ikinci plana at�lmaktan nefret eder.�lk g�nler sevdi�iniz a��r basar ama zamanla onunla olmaktan s�k�labilirsiniz.Bu y�zden dengeli iki d�nya kurman�z gerekli.

Copyright � 1999-2004 M@L DiZaYn
anasayfa | platform | okul | irc | manadolu