A�k
Uzaktan Uza�a
Yak�n Temas
Jestler
Basmakal�p
�iddetli A�k
K�t�ye Gidi�
Ayr�l�k
Dost? Sevgili?
A�k Nedir

 
"Seni uzaktan sevmek a�klar�n en g�zeli" demi� �air.Ger�ekten de a�k�n en g�zel zamanlar�ndan biri uzaktan uza�a ya�and��� and�r.�lk bak��malar, o da bana bakacak m� heyecan� ve g�l�msemeler.��te kalbin heyecan�na dayanamad��� g�zellikte bir duygudur o zaman a�k.

Dikenler i�erisinde bir g�l
Bir�ey ne kadar az ise o kadar de�erlidir.Heryer alt�n olsa ama toprak hi� bulunmasayd� toprak alt�ndan daha de�erli olurdu.Bu y�zden kendi de�erinizi artt�rmak i�in farkl� olmal�s�n�z.Farkl� olmak �ok ince bir kavramd�r.Bir�ok insan farkl� olmak ad�na ��kt��� yolda ancak maymun olabilir.Sa��n�zla , k�yefetlerinizle ya da ayakkab�lar�n�zla farkl� olabilirsiniz.Ancak beyin olarak di�er insanlardan farkl� olmad���n�z s�rece d���n�z insanlar� �ok da etkilemez.

Bak��lar
G�zler bir�ok �ark�ya ve �iire malzeme olmu�tur.Kar��n�zdakine yakla�madan �nce kullanabilece�iniz en b�y�k silah g�zlerinizdir.�k�z�n trene bakt��� gibi kar��n�zdakine bakarsan�z bu silahla kendinizi vurmu� olursunuz.G�zleriniz kar��n�dakine bir�eyler anlatmal�.G�ven vermeli, anlaml� olmal� ve g�zlerinizin i�i g�lmeli.Uzun bak��malardan sonra k�sa tebess�mler kesi�me diye tabirlenen bu olay� peki�tirecektir.G�zlerin ald� beni benden g�t�rd� a�ka, harpmi� �l�mm�� d�nya bir yana sen bir yana.

Sadece sen
Ayran g�n�ll� insanlar devaml� mutsuz olmaya mahkumlard�r.Bu y�zden sadece bir insandan ho�lanmal�s�n�z.�nsanlar da de�i�ir duygular da.Ama sabah birinden ak�am birinden ho�lan�yorsan�z tam bir maymun i�tahl�s�n�z demektir.Bence en �nemlisi kar��n�zdakinin ger�ekten do�ru insan oldu�una emin olman�z.Onun i�in �ok u�ra�acaks�n�z.Bu y�zden sizin onu haketmeniz onun da sizi haketmesi gerekir.Kar��n�zdakinden ba�ka biriyle de ilgilenebilirsiniz.Ama hem dikkatinizi b�lm�� olursunuz hem de kar��n�zdaki �ok �zel olmad��� hissine kap�l�r.Bunu g�remezse bile hissedebilir.Sadece onunla ilgilenin.

Copyright � 1999-2004 M@L DiZaYn
anasayfa | platform | okul | irc | manadolu