A�k
Uzaktan Uza�a
Yak�n Temas
Jestler
Basmakal�p
�iddetli A�k
K�t�ye Gidi�
Ayr�l�k
Dost? Sevgili?
A�k Nedir

 
�li�kinin cicim aylar�ndaki a�kt�r.A�kta �iddet ba��ml�l�k ve vazge�ilmezliktir.�li�kiniz yeni ba�lam��sa ve her�ey istedi�iniz gibi ilerliyorsa ba�lanmaya ba�lars�n�z.Ba�l�l�k o kadar �etrefilli bir duygudur ki!Ba�land�k�a daha da �ok seversiniz, bu sizi mutlu k�lar.Ve her seferinde Onu kaybetmekten duydu�unuz korku da artar.��te bu da sizi ilerlemekten zal�koyar.Ba�lan�k�a sever ve ba�land�k�a endi�elenirsiniz.�nsanlar de�er verdi�i �eyleri kaybetmekten korkar.Kaybetme korkusu acaba fazla ba�lanmamal�m�y�m? sorusununda ak�llarda belirmesine yol a�ar.�iddetli a�kta herg�n g�rme iste�i, onsuz olamama halleri vard�r.Girmi�tir art�k bir �ekilde hayat�n�za ve vazge�mek m�mk�n de�ildir a�ktan.G��l� a�klar�n�n sonu da g��l�d�r.Geri d�n��� en zor olan a�k, en koyu ya�anm�� a�kt�r.

Biraz uzak ola�m belki de yarar
Araya mesafe koymak belki ili�kiyi daha g��l� k�lar.��nk� �zlenilen bir�eyin de�eri, her dakika yan�ba��n�zda durandan daha fazlad�r.Her�eyinizi bilmesini ve t�m y�nlerinizi tan�mas�n� istersiniz bu a�amada.Bu da g�zeldir ama son s�rat ya�anana bir a�k virajlar� kolay alamaz, devrilebilir.�li�kiyi yava�latmak da sizin elinizdedir.�ok �zleseniz bile nadir g�r��meye �al���n.Hem bu �ekilde bir haftada ya�ayabilece�iniz sorunlar� bir aya yaym�� olursunuz.Bazen tatl� yalanlar da tuzu biberidir a�k�n.Daha �nce �ok fazla i�e yaramayan cep telefonunuzun da ne kadar de�erli oldu�unu anlam��s�n�zd�r art�k.Gelen mesaj sesiyle y�re�iniz p�r p�r etmeye ba�lar.G�zbebekleriniz g�ler.Eliniz heyecan�n veredi�i k���k titremeyle basar tu�lara.Al�nan mesaj olumluysa ve ihtiyac�n�z olan sihirli s�zc�kleri i�eriyorsa kimseye ald�rmadan y�z�n�zde k���k bir tebess�mle cevap yazmaya ba�lars�n�z.G�lerek, mutluluk f��k�rark yazars�n�z.Mesaj olumsuzsa ka�lar �at�l�r.Ve mesaj yolland�ktan sonra tekrar ba�a d�ner heyecanla mesaj beklersiniz.Hatt�n�z fatural� ise aile i�i k���k kavgalar, k�nt�rl� ise har�l���n�zda belirli k�s�tlamalar yapars�n�z.�iddetli a�kta hi�bir�ey g�ze gelmez.Birbirinizle �ok s�k mesajla�mak da ili�kinizi ya�land�r�r.Unutmay�n her a�k�n belirli bir �mr� vard�r ve siz a�k� ne kadar az yorarsan�z o kadar uzun ya�ar.

Romay� Yakar�m
�ki ki�i aras�ndad�r t�m sevda masallar�.Ferhat ile �irin aras�ndad�r g�zelim sevdalar�.Peki bizim bunca sene sonra bile Onlar� hat�rlamam�z�n nedeni ne? "Sevgili u�runa yap�lanlar".�lk bak��ta biraz sa�ma gelebilir ama g�sterilmeyen sevgi ; sevgi de�ildir.A�k�n�z iyi ilerliyorsa ve bi problem yoksa, Onun u�runa yap�lamaycak hi�bir�ey yoktur.E�er de�er veriyorsan�z bunu ispatlaman�z da gerekir.�zellikle kimsenin kimse i�in yapmayaca�� �eyleri yapmal�s�n�z.�i�ek�iden bir g�l alaca��n�za, -o g�l�- bah�esinde kocaman bir k�pek bulunan bah�eli bir evden kopartmal�s�n�z.Sevgi g�sterisi yapan her insan a��k de�ildir ama her a��k mutlaka sevdi�ini g�stermelidir.Evinin �n�ne karanfillerle seni seviyorum yazmak da g�zeldir mesela.Mahsun tarz�.G�zeldir de bunu biraz paras� olan herkes yapabilir.Elimizde yine ayn� karanfiller olsun.Bir kafede sevgilimizle oturuyor olal�m.O karanfilleri kafedeki herkese ��er be�er da��tal�m ve "Bu sana olan sevgimin binde biridir, bin defa burada bu karanfilleri da��tsam bile sana olan sevgimi g�steremem ��nk� o her g�n katlanarak b�y�yor" dedi�imiz an i� bitmi�tir.Bunu herkes yapamaz.Kafede otomatikman b�t�n g�zler size �evrilir, her �ift "Benim sevgilim acaba beni sevmiyor mu?" diye d���nmeye ba�lar ve yine otomatikman sevginiz tan�mad���n�z onlarca ki�i tafar�ndan tescillenir.Muhtemelen bu olay bir �ekilde yay�l�r ve sevginiz dilden dile gider.Entel bir sevgiliniz varsa ayn� parayla a�a� dikebilir, sevgilinizi temaya �ye yapabilirsiniz.Sokak �ocuklar� i�in sat�lan kartlardan alabilirsiniz.Piyasada duygu s�m�r�s� i�in kullan�lan her�eyi duygu g�stergesi olarak kullanabilirsiniz.Baz�lar� u�runa yap�labilecek her�eyi maddi alg�lar.Alt�n bir y�z�n, kolye vs...Bu t�r tiplerin g�z� y�ksekte olur ve sizden daha zengin birini bulunca sizi b�rakacakt�r.Bu y�zden ne bu t�r biriyle ili�kiniz olsun ne de siz ili�kinizi maddiyata d�k�n.Kli�ile�memi� zarif hareketlerle sevdi�inizi b�y�lemeye �al���n.Bazen en b�y�k sevgi g�sterisi ilk tan��ma tarihinizi unutmamakt�r.Ne bileyim e�er hi� bira i�memi�seniz ve ilk defa Onu d���n�rken, Onun i�in tad�na bakt�ysan�z bu ilk bira sevgi u�runa yap�lan farkl� ad�md�r.'Senin i�in' diye ba�lay�p anlatabilece�iniz �ok �ey olsun ama bunu Onun farketmesini sa�lay�n.Kendinizi �vmeyin ve kesinlikle ileride "Ben senin i�in ��yle yapt�n sen bana b�yle yapt�n" deyip ba��na kakmay�n.


Cinsellik
Sex de taban tabana z�t iki duyguyu �zerinde ta��r.Yanl�� ve do�ru.Ya �ok sevgi�iniz insanla fiziksel bir ili�kiniz olur ya da hi� sevmedi�iniz bir insanla.Cinsellik ve �iddet eskiden beri bast�r�lmaya �al���lan ve bu y�zden de gere�inden fazla �n planda kalan insan o�lunun temel iki davran���d�r.Psikolojik a��dan ne kadar �zerine gidilirse o kadar yo�unla�an bu duygular kontrol alt�nda tutulmad�k�a zararl�d�r.K���kken babas� taraf�ndan devaml� ezilen bir birey b�y�d���nde de o�lunu ezer.Yani sindirilmeye �al���ld��� i�in �iddet g�sterir hem de o�luna.Ahkali de�erlerimiz toplumumuzun temelini olu�turur.Buna kat�l�yorum.Kat�lmad���m nokta �u.Cinsellik konusunda gen�ler o kadar s�k�l�yor ki her birey ikiy�zl� hale getiriliyor.D��tan melek i�ten �eytan.Televizyondaki basit bir �p��me sahnesini bile ge�en gen�ler tek ba�lar�nayken ayn� televizyonla Erotik filmler izliyor.Kat�lmad���m nokta bu i�te.Ve bu y�zden bir�ok insan cinselli�i sevgiden �nde tutuyor.Bunda yeti�tirilme tarz�m�z ve toplumumuz d���nda kimsenin su�u yok.Bu y�zden bir�ok birliktelik sadece cinsellik �zerine ba�l�yor ve belirli bir zaman sonra s�radanla��p bitiyor.Sex �ok fazla sevdi�iniz ve Onu daha yak�ndan hissetmek istedi�iniz durumlarda gereklidir.Gerekten de �te yemek, i�mek gibi bir ihtiya�t�r.Ama di�er �ekilde sex bir denemedir, tecrubedir ve genellikle iki taraf da fazla bir�ey bilmedi�i i�in fiyaskodur.Kar��dakini sevmeden, s�rf bir�eyleri kendine kan�tlayabilmek u�runa, bir insan �zerinde deney yapma fikri bile berbatt�r.Ama birey bunu yapt���nda en fazla kar��dakine zarar verebilece�ini, kendisine zarar gelmeyece�ini d���nd��� i�in yapar.B�yle d���nen biri halt etmi�tir.Sevgisiz ge�irdi�i bu beraberlik ya�am�n�n ilerleyen senelerinde Onun sahip olabilece�i bir�ok cinsel sorunun nedenidir asl�nda.Fiziksel ve ruhsal bir�ok sorun zaman�nda at�lm�� d���ncesiz ad�mlar�n faturas�d�r.Sevmeden, s�rf "Nas�l bir�ey acaba" merak�yla �p��mek bile zararl�d�r.En basidi ilk �p�c��� sevmedi�iniz biriyle ya�ars�n�z.Aksini, �ok sevdi�iniz birini �pt���n�z� d���n�n fark� anlayacaks�n�z.Bunlar� ��renmem uzun zaman�m� ald�.K���kken �ok ara�t�rd�m.��nk� �ocukken yapt���m basit bir hatan�n evlili�imi(�mr�m yeterse tabi) her�eyden �ok sevdi�im e�imi(Evlenirsem tapt���m kad�nla evlenirim, sevmek hafif kald�) etkilemesine izin vermek istemedim.Bu �lkede ��retim �yelerinin bile �ok sa�ma sebeplerden kaynaklanan sorunlar� varm��.Bunu Haydar D�men s�yledi.Yeri gelmi�ken ekleyeyim ben bu ak sa�l� dedeyi birka� kez televizyondan g�rd�m.Dalga ge�erdim.Ya��m elverdik�e anlad�m ki o dalga ge�ti�im profes�r hayat�n� cinselli�e adam��.Uzmanl�k alan� bu.S�yledi�i �eylerle nas�l dalga ge�ebildi�ime bir anlam veremedim.Galiba hepimiz b�yleyiz.Bazen bir�eyleri -bir konunun uzman�ndan- daha iyi bildi�imizi d���nd���m�z i�in bir to� i� al�yoruz dertsiz ba��m�za.Sevmedi�iniz insandan uzak durun, sevdi�inizle sonuna kadar.Yok ben ille de deney yap�cam, en iyisini ben bilirim diyorsan�z siz bilirsiniz.Hayat sizin.

Copyright � 1999-2004 M@L DiZaYn
anasayfa | platform | okul | irc | manadolu