A�k
Uzaktan Uza�a
Yak�n Temas
Jestler
Basmakal�p
�iddetli A�k
K�t�ye Gidi�
Ayr�l�k
Dost? Sevgili?
A�k Nedir

 
Her g�zel �ey bitermi�, a�k sebepsiz sevmekmi�.Her a�k ayn�d�r.Her g�zel a�k eninde sonunda biter ve bir nevi bitirmek i�in a�ka ba�lan�r.Kaderdir bu, kimsenin olmas�n� istemedi�i ama oland�r.Aksi de olur nadiren, evlenirsiniz...Yine biter a�k.Bo�anmasan�z bile biter yerini daha sade ve heyecans�z olan sevgiye b�rak�r.K�sacas� her birliktelik zay�flamaya ba�lar ve bitece�inin sinyalini verir.Bu a�amadan sonra en fazla biti� tarihini geciktirebilirsiniz.

Kavga
Kavga etmek san�ld��� kadar k�t� de�ildir.Ayr� yerlerde, ayr� �artlarda, ayr� fikirlerle yeti�mi� iki insan�n uyu�abilmesi sa�mad�r.Sa�madan �te yalanc�l�kt�r.Asl�nda onaylamad���n�z ve sorun ��kmas�n diye sesinizi ��kartmad���n�z her�ey i�inizde birikir.En ufak tart��mada bunlar� da d�kersiniz ortaya.Bir anda ne kadar da uyu�amad���n�z ortaya ��kar.Bunu yerine dozu artt�rmadan zaman�nda tatl� tatl� kendi fikrinizden de bahsedin.Unutmay�n her denene kafa sallarsan�z sallaba� olursunuz, her�eye kar�� ��karsan�z z�tkutup olursunuz.Yerinde ve gerekti�ince konu�un.Kavgalar�n�z�n artmas� ve kavga nedenlerinizin sa�malar�mas� ayr�l���n�z� i�aret eder.Birbirinizle art�k uyu�amad���n�z�n, her�eyin ilk zamanlardaki gibi olmad���n�n g�stergesidir bu kavgalar.Bu a�amada d�n�� vard�r.Yumu�atma, alttan alma vs.Ama bunu yapmadan �nce d���n�n, kar��daki de�il de neden siz yumu�atan olas�n�z? Siz seviyorsunuz o y��zden belki...O sevmiyor mu? Hakl�ysan�z neden haks�z konuma d��esiniz?...Ben bu fikirdeyim.Kavga a�amas�na hi� gelmeden sorunlar� k���c�kken halletmelisiniz.

�akayla kar���k
�akayla kar���k ba�layan at��malar�n�z ger�ek bir tart��maya d�n��ebilir.Bu "Benim dedi�im olacak" iste�inden kaynaklan�r.�aka ile ba�layan, yani elle tutulur temeli olmayan bir at��mada bile sorun ya�amak birlikteli�iniz i�in �l�mc�l bir a�amad�r.Ciddi gibi g�r�nmese de ki�ilerin en ciddile�ti�i an bu and�r.��nk� gereken yerlerde olaya �aka s�s� verilebilir ve "K���c�k bir �akay� bile b�y�tt�n" deyip �ste ��k�labilir.Bu a�amada alttan al�rsan�z ciddi at��malarda da alttan almak zorunda kal�rs�n�z.Alttan almazsan�z da �ocuk gibi her�eye bozulan biri konumuna d��ebilirsiniz.�li�kinizde birbirinizle �akadan da olsa at��maman�z gerekir.Mesela eski sevgilinizden bahsetmenizi istemiyor ama siz devaml� ge�mi�ten bahsediyorsunuz.G�lerek "Bilsem Ondan ayr�lmazd�m sen �ok gevezesin" diyorsunuz.Bunu bir defa yapsan�z bir�ey olmaz.Ama devaml� kar��n�zdaki bozuldu�u halde bu sulu ve komik olmayan �akay� yapmaya devam ederseniz kar��n�zdaki size k�zacakt�r.K�zmakta da hakl�d�r.

Biraz uzak olal�m
Bir s�z vard�."A�k bir aleve benzer.Araya giren mesafeler de r�zgara.E�er alev b�y�kse r�zgar yang�n� b�y�t�r ama k���k alevler en ufak bir r�zgarda bile s�nerler"Do�ru s�ylemi� s�yleyen.A�k� g��l� k�lmak i�in kendinizi �zletmeli, z�rt p�rt g�r��memelisiniz.Ama tarlay� nadasa b�rak�r gibi ili�kinizi dinlenmeye b�rakamazs�n�z."Birka� g�n g�r��meyelim" demek senden s�k�ld�m manas�na gelir ki bu �ekilde kar��dakini k�rmak hi�bir insana yak��an bir davran�� de�ildir.K�zlar bunu naz yapmak i�in kullan�rlar genelde, erkekler de ili�kide kontrol bende mesaj� vermek i�in.Ama �u bir ger�ektir ki birbirini g�rmeden yapamayan iki insan ili�kilerine ara vermezler.Benim ba��ma bir defa geldi, "Tamam bir hafta birbirimizi g�r��meyiz" dedim.Bir hafta sonra "Ben �ok menun kald�m, birka� hafta daha g�r��meyelim" dedim.�li�kide sorunlar olabilir ama bunlar�n �zerini �rtmeye �al��mak yerine oturup adam gibi ��zmeye �al��mal�s�n�z.Biraz uzak olal�m kim kimi arar mant��� resti �ekmektir.Sa�masapand�r.Olursa gereken yap�lmal�d�r.

Maddiyat
�li�kinin ba�lar�nda hi� de �n planda olmayan para, ilerleyen zamanlarda �iftlerin g�z�ne gelmeye ba�layabilir.�iftler aras�nda her�ey ortak olmal�d�r.Hesap da beraber �denmelidir.Ama herkes kendi i�ti�ini �desin mant��� sa�mad�r.Bu paran kadar ye manas�na gelir ve birliktelikten hi�bir iz ta��maz.Kendi hesab�n�z yerine sevgilinizin hesab�n� �deyin.Payla�makt�r bu, hem a�a�� yukar� cebinizden ayn� para ��kar hem de sevgiliniz sizin b�t�enizi kontrol ediyor olur.Fazla paran�z�n olmad��� g�nlerde sizi idare edebilmek i�in kendinden k�san bir sevgiliye a��k olunmaz da ne yap�l�r.Tabi bizim ili�kiler biraz farkl�d�r.�nceleri hep erkek hesap �der k�z da �demek istermi� gibi yapar.Sonra erke�in arkada�lar� "K�zlar paran� yiyo uyu sen" derler.Erkek sinirlenir ve maddiyat ili�kiyi kemirmeye ba�lan�r.�zellikle al�nan hediyelerin de�eri merak ediliyor ve gizliden ara�t�r�l�yorsa bu il�iki art�k bitmi�tir.Kar��n�zdakine fazla para harcamay�n, ortak �deyin.G�z�n�ze gelmeye ba�lad���nda k�s�n biraz.Unutmay�n ki para harcan�r ama insan harcanmaz(�ok alakal� da olmad� ama.)

Copyright � 1999-2004 M@L DiZaYn
anasayfa | platform | okul | irc | manadolu