A�k
Uzaktan Uza�a
Yak�n Temas
Jestler
Basmakal�p
�iddetli A�k
K�t�ye Gidi�
Ayr�l�k
Dost? Sevgili?
A�k Nedir

 
S�slemek gerekir mutlulu�u.Ama kimsenin bilmedi�i, g�rmedi�i kadar g�zel s�slemek.Ve s�slerken �ekinmek birazc�k da.Etraftaki kem g�zlerden sak�n�p gizliden s�slemek.��ten i�e usul usul.Belli edilemeyen bir sevgi bir mele�e benzer.Ya�ar fakat g�r�lmez.Ve bir mele�in kanad�nda sakl�d�r sevgi.Sevginizi b�rak�n aks�n.Asl�nda her insan sevdi�ini belli eder ama belli edi� bi�imleri �ok �nemlidir

T�rk Filmi
Baz� insanlar nostaljik olur.Devaml� ge�mi�i kullan�rlar ifadelerinde.Ge�mi�te denenmi� y�ntemleri kullanmak garantilidir.��nk� bunlar ge�mi�te kabul g�rm��t�r.�o�u insan i�indeki gizli romanti�i saklamaya �al���r.Mesela baz�lar� "Bana can�m cicim deme, �ok klasik" der ama "Can�m" dedi�iniz an erir gider.Yani kar��dakine sana ��yle dersem nas�l olur, b�yle dersem nas�l olur demeyin.Zaten �nemli olan �ark� s�ylemeniz de�il, Onun i�in kendi sesinizle �ark� s�ylemenizdir.�ok g�zel g�r�nen bir jest sizin ellerinizde de�erini yitirebilir de bir kat daha de�er de kazanabilir.K�sacas� ���nc� �ah�slar size fikirler sunabilir ama aslolan sevgilinizle aran�zdaki diyalogdur.En g�zelini sizden ba�kas� bilemez.


Kopya �ekin
Bazen biri hakk�nda yeni edindi�iniz bilgileri derlemek, bunlardan bir sonu� ��karmak �ok zor olur.Hele de �zel bir g�nde iseniz ve �zel bir hediye alman�z gerekiyorsa i�iniz �ok zordur.B�yle durumlardaki en pratik ��z�m kopyad�r.Y�llar�n� Onunla ge�iren yak�n arkada�� nelerden ho�lanaca��n� sizden �ok daha iyi bilir.Ondan yard�m al�rken "E�er bu k���k yard�m�n aram�zda kal�rsa Ona da s�priz olur" deyin.B�y�k ihtimalle s�yleyecektir ama yine de s�yleyin.Yeri gelmi�ken yak�n arkada�larla ne kadar iyi ge�inirseniz ge�inin onlara g�venmeyin.��nk� kimse daha d�n tan�d��� birini en yak�n arkada��na de�i�mez.Sa�lam bir kaynaktan bilgi edindikten sonra bu bilgileri kullanmak �ok kolay.En sevdi�i renk, �i�ek, mekan... �li�kinizi bu �ekilde g��lendirebilirsiniz.

Yarat�c�l�k
Belki en riskli basamak budur ama kar��n�zdakini en �ok etkileyebilece�iniz basamak da budur.Kimseden yard�m almadan tek ba��n�za kar��n�zdakini b�y�leyebilme fikri bile etkileyicidir.Kimseden esinlenmeden, kimseden t�yolar lamadan tek ba��n�za...Kar��dakini alg�layabilmek, hissedebilmek belki zordur ama becerilebildi�inde sorunsuz bir ili�ki de ba�lam�� olur.Kimse daha �nce binlwerce kez verilen bir hediyeden ya da binlerce kez yap�lan bir jestten ho�lanmaz.�nsanlar farkl�d�r ve bunun hissettirilmesi �ok ho�lar�na gider.Bu y�zden -g�zel olsa bile- daha �nce bir�ok kez eskitilen bir �airin m�sras� yerine kendi s�zlerinizi kullanman�z� tavsiye ederim.

Copyright � 1999-2004 M@L DiZaYn
anasayfa | platform | okul | irc | manadolu