A�k
Uzaktan Uza�a
Yak�n Temas
Jestler
Basmakal�p
�iddetli A�k
K�t�ye Gidi�
Ayr�l�k
Dost? Sevgili?
A�k Nedir

 
Uzun y�llard�r ��zmeye �al���yorum a�k�.Nas�l ve neden ba�lad���n� bulmaya �al���yorum.Tam bunlar� anlamaya ba�l�yorum ki yeni bir soru ��k�yor kar��ma."Nas�l ve neden bitiyor a�k".A�k�n tarifi bazen imkans�zd�r, �o�u duygudan farkl�d�r.Kendi �nemsizdir.�nemli olan �ncesi ve sonras�d�r.Ba�lamadan arzudur, bitince �zlem.As�l a�k ac�d�r, mutluluk ancak sevgide varolabilir.Sevgi a�k�n yal�n halidir zaten.Mant�kl� , uzun ve katlan�labilir k�sm�d�r a�k�n.Her a�k ya biter ya sevgiye d�n���r.Y�llarca a�k� ya�atabilmek �ok zordur.B�yle bilmi� bilmi� konu�mama bakmay�n, en acemi a��k benim belkide.�evremdeki her�eyi g�zlemleyip a�k�n kurallar�n� olu�turmaya �al��t�m.Deneyimlerimi ve fikirlerimi derledim toplad�m.Satran� oynar gibi a�k� anlatmaya �al��t�m.Yandaki yaz�lar� okuyunca birlikteliklerinizde daha az sorun ya�ayaca��n�z� garanti edebilirim.Ben a�kta hi� satran� oynamad�m, oynayamad�m.Ger�ekten sevdi�im insanlarda bu kendi belirledi�im kurallara uyamad�m.Zaten uysayd�m ya kaybetmezdim Onlar� ya da hi� sevemezdim.Sevgilerimde �ok kulland�m kurallar�m�, satran� oynad�m ve hep kazand�m.��te a�k O satran� tahtas�n� k�r�p atmakt�r.Bir par�a umut bir par�a ac�d�r.

Copyright � 1999-2004 M@L DiZaYn
anasayfa | platform | okul | irc | manadolu