A�k
Uzaktan Uza�a
Yak�n Temas
Jestler
Basmakal�p
�iddetli A�k
K�t�ye Gidi�
Ayr�l�k
Dost? Sevgili?
A�k Nedir

 

Sevgiler ge�icidir, dostluklar bak� kal�r.Dostluk bitmeyen, a��nmayand�r.A�k ise narin bir �i�ektir.Suyuna, vitaminine, bak�m�na ne kadar �nem verirseniz verin g�n gelir o ince bedeni a��r g�vdesini kald�ramaz ve kuruyuverir.Dostluk uzun s�rer s�rmesine ama duygular gev�ektir.A�k ise yo�undur.Bir damlas� t�m bedeni boyayabilir.Hem dost hem sevgili olabilmek neredeyse imkans�zd�r.Bu y�zden birini se�meniz gerekir �o�u zaman.


Apans�z bulan�rs�n�z A�k'a 
Kar��dakine dost olarak yakla�mak bir taktik say�labilir.Bunun i�in �ok sab�rl� ve risk alabilen bir yap�n�z olmal�.Yani en ba��ndna beri bir insana dost g�r�n�p i�ten i�e a�k besleyenlerin say�s� �ok azd�r.Her�ey oyun gibi ba�lar.Berbaber zaman ge�irmeye ba�lars�n�z.Sonra beraberken ge�irdi�iniz zamanlar�n Onsuz ge�irdi�iniz zamanlara g�re daha e�lenceli oldu�unu farkedersiniz.�ok iyi dostuz dersiniz.G�n gelir kahvalt� taba��nda g�l���n� dilimlersiniz, aynada y�z�n�z� y�karken yan�n�zda Onu g�r�rs�n�z, bakkalda, sokakta ; otururken uyurken Onu d���n�rs�n�z.Her an�n�z o olmu�tur art�k.Yine de dost zannedersiniz.B�nyeniz kabul etmek istemez a�k� ilk �nceleri.O kadar i�lemi�tir ki i�inize sevgi tohumlar� siz �stten bast�rsan�z bile onlar f��k�racakt�r g�n� geldi�inde.G�z g�ze geldi�inizde titremeye ba�lar y�re�iniz.Ve en �ok Onun bunu anlamas�ndan korkars�n�z.Birine a��k olmak g�zeldir ama dosta a��k olmak bir felakettir.Dostlu�unuza ihanet etmi�sinizdir bir kere.Ya da siz �yle d���n�rs�n�z.Kar��n�zdaki de seviyorsa ne ala ama ya sevmiyorsa...��te geceleriniz bu ikilemle heder olur gider.

Ya hep ya hi�
Dostluk da g�zeldir sevgili olmak da.Elimizde olan bir�ey olsa ikisi de ayn� derecede g�zeldir.Ama birinden birini se�mek gerekir mutlaka.Ya gidip anlatmak gerekir hikayeyi ba��ndan sonuna kadar, ya da eskisi gibi ama bu sefer sahte duygularla devam etmek gerekir eski dostlu�a.Kar��n�zdakinin d���ncelerini bilirseniz �ok rahat edersiniz.Bir k�zla yak�nla�madan �nce hakk�n�zdaki d���ncelerini ��renmek kolayd�r ama dost konumunda oldu�unuz birinin duygular�n� ��renemezsiniz.��renseniz dahi o duygular�n sevgili knumuna gelince de�i�meyece�ini kimse garanti edemez.Bu y�zden zordur ya seninle ya sensiz deyip gidivermek.Gemilerinizi yak�p sevdi�inize ko�mak zordur, y�rek ister.

Sevmek g�zeldir
Kim ne derse desin.Kar��n�zdakini sevip de Ona dosthane g�r�nmek en b�y�k sahtekarl�kt�r.Kendinizi kand�rmay� b�rak�n, kar��n�zdakini de kand�rmaya �al���rs�n�z.Hem dostunuz hem sevdi�inizdir O.Bu y�zden her�eyi bilmeyi hakeder.Ortada a�amayaca��n�z engeller olabilir ama O bilmeyi hep hakeder.Bir �ekilde ,gizliden ya da direkt y�z�ne...Sevmek g�zeldir.G�zlerinizi kapat�p a�t���n�z her an annenizin yan�nda olabilmek gibidir.Bu y�zden beni niye seviyorsun diyebilecek �ok az insan vard�r.Sevilmek ise m�kemmeldir.Annenize sar�l�p saatlerce a�layabilmek gibidir.�htiya�t�r sevgi.�htiya�t�r sevmek de sevilmek de.Bu y�zden en g�zeli s�ylemektir.��inde bir yara b�y�tmektense en g�zelidir s�ylemek."Ne zaman nas�l ba�lad� ben de bilmiyorum.Kendimi ne kadar aksine inand�rmaya �al��sam da beceremedim.E�er bana bu y�zden k�zacaksan k�z, hakl�s�n da.Ama k�zd�ktan sonra s�z ge�irebilmeyi de ��ret.��ret ki s�k�p atabileyim i�imden a�k�.Ben istemedim ba�latmay�, ba�lad�.Ve binlerce kez bitirmeyi istedim, son bulmad�.Zaten sendin tek anlam hayat�mda.Git...Sen de git"Bu biraz romantik versiyon oldu.Biraz sertle�elim."Emin olana dek �ok d���nd�m.Biliyorum bu konu�mam bitti�inde hi�bir�ey eskisi gibi olmayacak.Zaten olmas�n� da istemiyorum.Sana bir dost gibi g�r�n�p sevmek sahtekarl�k, sana hi� yalan s�ylemedim.Bu y�zden sana bunlar� s�yl�yorum.Herkesten her�eyden k�skan�r oldum seni.Uzaktayken ���yorum" Ya da "Eskiden g�nde birka� saat yetiyordu bana.Sonra daha �ok seninle olmay� istedim.Daha �ok.�yle bir an geldi ki art�k sensiz bir an�m ge�miyordu.An be an akl�mdayd�n.Hep yan�mda olman� istiyorum.Bunun i�in her�eyden vazge�ebilirim.Bir senden ge�emem"Biraz daha sertle�irsek kafam�za odun yiyebiliriz.Zorlamamak laz�m.

Hayat Ak�verir Y�re�inizden
Filmlerde iki se�enek vard�r.Ya mutlu sonla biter her�ey ya da t�m salon a�lar.Mutsuz biten filmler daha �ok sevilir.Mutluluk inand�r�c� gelmez seyirciye ��nk� hayat�n kendisi ac�d�r.G�zel biterse filminiz ne ala ama ac� sonlar daha �nemlidir.Kimisi kabullenir olmaz bu i� der, kimisi de bir t�rl� kabullenemez.Asl�nda ne kadar �ok sevdi�ine ba�l�d�r bu.Bir de sevenin gururuna.�ok sevdi�i halde s�yleyemez gururundan.S�ylese bile pe�inden gidemez, yalvaramaz, a�layamaz.Asl�nda yalvararak da sevgi kazan�lmaz.Gururlu insan bir kez sever, bir kez s�yler ve bir kez kapatt� m� a�k defterini bir daha a�maz.Zordur hayat.Zordur sevmek.�nsan sevmeye ba�lad��� an bir�ok �eyi de g�ze almaya ba�lamal�d�r.Her kazanan kaybetmeyi, her kazanmak isteyen kaybetme ihtimalini de d���nmelidir.Ya da d���nmemelidir.D���nseniz de d���nmeseniz de hayat ak�p gider.Bir yerlerde seven ve sevilen hep olacakt�r.Kar��n�zdaki do�ru insansa mutlaka mutlu olursunuz.De�ilse �z�lmeye de�mez.Keza hayat�n�z�n a�k� yan�ba��n�zdad�r.Er ge� ellerinizde olacakt�r.


Copyright � 1999-2004 M@L DiZaYn
anasayfa | platform | okul | irc | manadolu