A�k
Uzaktan Uza�a
Yak�n Temas
Jestler
Basmakal�p
�iddetli A�k
K�t�ye Gidi�
Ayr�l�k
Dost? Sevgili?
A�k Nedir

 
Bazen basmalak�p hareketler yapman�z gerekir.��nk� yarat�c�l�k da bir yere kadard�r.Hem s�radan hareketlerden sonra yapt���n�z jestler daha g��l�d�r.Kar��n�zdaki "Bunu senden beklemiyordum, hele de o hareketinden sonra" �eklinde �a�k�nl���n� belli eder.Madem basmakal�plar ka��n�lmaz o zaman onlar�n da inceliklerinden bahsedeyim.


�i�ek Mevzusu:�i�ek uzun y�llard�r sevgiyi sembolize eder.Ancak yeni nesil �i�ekten eskisi kadar ho�lanmaz.�i�ek itici gelebilir bazen.Ucuz ama nadir bulunan bir �i�ek almal�s�n�z.Zira bir orkide alaca��n�za �ok daha g�zel hediyeler verebilirsiniz sevdi�inize.Nadir bulunan bir �i�ek al�rsan�z duruma g�re "Bu �i�ek �u manaya gelir" diyebilirsiniz.�i�e�i saklay�n.Biryerlerde otururken ya da y�r�rken beklemedi�i bir anda �i�e�i Ona verin.Bu �ekilde "�i�ekten nefret ederim" diyen biri bile etkilenebilir.Kar��daki hala be�enmez bir ifade tak�n�rsa "Bu g�zel �i�ek onu haketmeyen birinin ellerinde solaca��na senin ellerinde solsun dedim, sevgimi g�stermek i�in bir �i�e�e zaten ihtiyac�m yok" dersiniz.Yine olmazsa ayr�l�n, kar��n�zdakine de bir ton odun hediye edin.
Seni Seviyorum:Bu g�zel s�zc���n s�yleni� yeri ve zaman� �ok �nemlidir.�o�u zaman a��zlarda sak�z gibi eskitilir ve hi�bir manas� kalmaz.Kar��n�zdakine �yle bir zamanda bu sihirli s�zc�kleri s�ylemelisiniz ki k�t�ye giden bir ili�kiyi tekrar eski g�nlerine ta��y�p , Ona ilk heyecan� ya�atabilecek kadar g��l� olsun.Kar��n�zdaki bazen Ona bu s�zc�kleri s�ylememenize k�zacakt�r. "Sevgim s�zc�klere d�k�lebilecek kadar k���k olsayd� da d�kebilseydim ke�ke" tarz�da kar��l�k verebilirsiniz.Ya da g�zlerine bakarak "Sana �yle bir zamanda hayk�raca��m ki sevdi�imi d�nya susacak ve herkes kalbimin sesini duyacak o zaman" deyin.Dikkat ederseniz yazarken bile seni seviyorum yazmaktan ka��nd�m.B�y�d�r, sihirdir bu s�zc�k.Belki en g�zeli bir kez ve birtek ki�iye s�ylenmesidir.
K�skan�l�k:Seven k�skan�r.Seven k�skan�r da sevilen de bo� durmaz bu arada.K�skan�ld�k�a ya uyuz olur kar�� taraftan ya da ho�una gider bu tav�r.Taban tabana z�t iki olay da gelebilir ba��n�za.Bu y�zden �ok yava� ad�mlarla ilerlemelisiniz.E�er ger�ekten g�veniyorsan�z bunu Ona belli edin.sana g�veniyorum demeyin de belli edin i�te.Gerekli durumlarda "Sen her zaman m�kemmelsin ama bu d�nya sana g�re �ok kirli.Tek gayem seni bu pisliklerden uzak tutmak" deyin. "Seni ne kadar �nemsiyorsam o kadar da sak�n�yorum k�t�l�kten.Melek olan sensin, senin kanatlar�n�n alt�nda ya��yorum.Sevgimizi kollayan da sensin sevgimize kaynak olan da.Ama ben baz� pislikleri mele�imden iyi biliyorum ve gerekirse d�nyay� kanatlar�na sererim" diye ekleyiverin.Kimi erkekler k�z arkada��n� bir abi edas�yla k�skan�r ve bu da ili�kilerini sa�lamla�t�r�r.K�zlar�n k�skan�l��� �uraya bakma buraya bak t�r�nden basit ve gereksizdir.Ama her iki cinsiyette de k�skan�l�k do�al oldu�u s�rece sevgiyle paraleldir.Yanl�� anla��lmamak i�in hareketlerinizi a��klay�n.Hem daha iyi sonu� al�rs�n�z hem de sevginizi tescillersiniz.
Kural Koyma:Hem sevgi belirtisidir hem de de�ildir.Kural koyma kar��dakini kontrol alt�na almada �ok s�k kullan�lan bir y�ntemdir.�li�ki ilerledik�e �iftlerde ipleri eline alma tela�� ba�lar.Bu y�zden �o�u zaman gereksiz, bo� ve g�vde g�sterisi bi�imide davran��larda bulunulur.Kural koyacaksan�z bunun mant�kl� bir nedeni olmas�na dikkat edin, tersi durumda birinin neyi nas�l yapaca��n�za kar��mas� ilk bak��ta yanl�� gibi g�r�nebilir.Bu y�zden bunu neden yapt���n� mutlaka ��renin.�yi bir a��klama alamazsan�z ili�kinizi g�zden ge�iriniz.Kurallar�n alt�ndan inan�lmaz jestler de ��kabilir, bunu unutmay�n�z.
Romantizm:Ne yaz�k ki insanlar �ok kal�n bir iple ayr�lm��t�r ikiye.Romantikler ve odunlar.Bu iki duygunun ortas� yoktur ��nk� bu iki duygu birbirine �ok terstir.Ama her insan�n i�inde bu iki duygudan mutlaka bir miktar bulunur.Yapman�z gereken hangisinin a��r bast���n� belirlemek ve ona g�re hareket etmek.Romantizmin fazlas�ndan herkes s�k�l�r.Tabi size gelip s�k�ld�m senden demezler.O y�zden romantik olay�m derken dul kalmay�n.Yeri geldi�inde ay� da olabilirsiniz.Ama sevimli olmay� unutmay�n.Her sert hareketinizi g�l�c�klerle yumu�atabilirsiniz gerekti�inde.A��r�ya ka�arsan�z sizden hi�bir�ey olmaz.Olur da o halinizle de�il, yontulmu� halinizden olur.
Sms:K�sa mesajlar�n en b�y�k dezavantaj� jest(V�cut dili) ve mimiklerden yoksun olmas�d�r.Sms att���n�z zamanlarda bu y�zden 1-0 yenik ba�lars�n�z.Kendinizi ifade ederken gere�inden daha fazla �aba harcaman�z gerekmektedir.Smsnin avantajlar� da vard�r.Gecenin 4'�nde bir "iyi geceler �p�c���" kondurman�n en kolay yoludur.Resimli mesajlar ve Ascii mesajlar da etkileyici olabilir.Mesajlar�n�z� k�salt�yorsan�z �ok dikkatli k�salt�n.Yazd�klar�n�z� sadece sizin anlaman�z yetmez.Zaten yanl�� anla��labilen bir ileti�im t�r� oldu�undan mesajlar�n�zda ruh halinizi belli eden k���k g�l�c�kler kullanabilirsiniz. :)
Telefon g�r��mesi:Kulaktan kalbe inen bir yoldur telefon.Z�rt p�rt kullan�lmad��� zamanlar �zlem gidermenin en g�zel yoludur.�li�kilerde �zlemek de �zlenmek de g�zeldir.Bu y�zden az ve �z yap�lan g�r��meler b�t�eniz ve ili�kiniz a��s�ndan �ok olumlu olacakt�r.G�zel bir zamnalamayla yap�lan k�sac�k bir "�yi geceler" konu�mas�, alakas�z bir saatte belki de g�r��t�kten birka� dakika sonra yap�lan "Seni �zledim" hayk�r��� ya da telefonda hi� konu�madan g�zel bir �ark� dinletmek.Telefonda bir�ok jest yapabilirsiniz.Hatta cep telefonunu al�p kar��n�zdakine "5 tu�unun oradaki k���k kabart�y� g�rd�n m�" diye sorabilirsiniz.Sonra "Bu g�rme engellilere klavuzluk eder.Bu kabartmalar sayesinde onlar da telefonlar� kullanabilirler" dedikten sonra s�ra bunu nereden bildi�inizi a��klamaya gelecektir.Alt�n c�mle budur. "Senden ba�ka bir�ey g�rmez oldu g�zlerim"
Yalan:Her yalan� ilk �nce kendimize s�yleriz asl�nda.Bu y�zden basit, zarars�z yani pembe yalanlar haricinde yalan s�ylemek �ok sa�mad�r.�li�kileri bitirir.Yakalanan ufac�k bir yalan y�z�nden biten y�zlerce ili�ki vard�r.Bu y�zden kar��n�zdakine bir�eyi yanl�� anlataca��n�z zaman bunun ger�ekten gerekti�ine emin olun.Bazen do�rular ac� verebilir.Ya da do�ruyu s�ylemek i�in yanl�� zamand�r.Bu t�r zamanlarda yalan d�yleyebilirsiniz ama sak�n a��k vermeyin.Olurda daha sonradan vicdan azab� �ekerseniz sak�n yalan s�yledi�inizi s�ylemeyin.Yalan tam bir zehirdir.��inizdeyken sizi d���n�zdayken kar�� taraf� zehirler.Pencereyi de�i�tirip yalan s�ylenen a��s�ndan olaylara bakal�m.Bir yalan s�yleyen bir yalan daha s�yleyebilir.�ki yalan s�ylemi� olan bir insan�n her s�z� yalan olabilir.Kaybolan g�veni kazanmak zordur.Bir yalan yakalad���n�zda bunu �l��n.�yili�iniz i�in s�ylenmi�se g�rmezden gelin.Unutun.
Darg�nl�k:Hep g�ll�k g�listanl�k olmaz hayat.Darg�nl�k da vard�r bar��mak da yazg�da.Basit darg�nl�klar ili�kinin tuzu biberidir.Hareketlilik verir.Canland�r�r baz� duygular�.Ama darg�nl���n ard�nda ba�ka duygular da varsa o zaman i� kar���r.�ok basit gibi g�r�nen sebeplerden bile dar�labiliyorsan�z birbirinize -hele de d�zeyli giden bir beraberlikte- bunun ard�nda ba�ka nedenler vard�r.Zay�flam��t�r ili�kiniz, eskisi gibi de�ildir bu y�zden hareketlilik i�in dar�lm��t�rs�n�z.Bu darg�nl�k b�y�k sorunlar� da getirecektir ilerleyen g�nlerde.E�er hemen bar��mam�� da ilk ad�m�n kar��dan gelmesini bekler olmu�san�z ili�kiniz zaten bitmi�tir.A�kta gurur olmaz.Sevdi�iniz i�in o ad�m� atam�yorsan�z sevdi�inizi atmal�s�n�z hayat�n�zdan.Her g�r�nenin ard�nda bir de g�r�nmeyen vard�r.Bunu bilip buna g�re hareket edin.
�lk g�zya��:Il�k bir nisan ya�murudur sevgi, ma�rur ve ma�dur.A�lamak durulu�u temsil eder bence.Erke�in a�lamas� zay�fl�k, kad�n�n a�lamas� duygu s�m�r�s�d�r.�nsan�z hepimiz a�lar�z ama bence g�zya�lar�m�z tek ba��m�zayken akmal�.Tersini d���nebilirsiniz ama d���nceniz tabular� y�kmaya yetmez.G�zya��n�n en g�zeli hasret ate�ini s�nd�rmek i�in, gecenin k�r bir saatinde sevgiliye ak�t�lan ya�t�r.Ve yine gecenin k�r bir saatinde yoktan bir sebep u�runa ak�t�lan tek bir damla g�zya�� d�nyan�n en derin h�zn�n� yans�t�r.G�zya�� ac�y� simgeler.Mutluluktan da akt���n� hi�kimse hat�rlamaz.G�zleriniz nemlendi�inde, ilk damla d��t���nde yanaklar�n�za d���n�n.�kinci bir damlay� hakediyor mu kar��daki diye.Bir omza yaslan�p saatlerce a�lamak...G�venle, s�ms�k� sar�l�p a�larmak bu mutluluktur.Tek ba��n�za, sesinizi kimse duymas�n diye yast��a sar�larak bo�ulurcas�na a�lamak.Karanl�kta bo� sokakalara bakarak a�lamak, pencereyi a��p geceyi dinlemeye �al��mak ve a�lamak...��te bu yaln�zl�kt�r.
�lk dokunu�:�li�kilerde ilk temas �ok �nemlidir.G�n�m�zde erkekler bunu bir merdiven olarak g�rmektedir.�lk g�n ellerini tutmak, ikinci g�n yanaklar�ndan makas almak, ���nc� g�n sar�lmak vs.G�n be g�n yakla�mak.Ama dokunu�lar �ok �nemlidir.Titrersin, kalbin g�m g�m atar ve k�pk�rm�z� olursun.K�zlar genelde �ekingendir.Dokunu�lar�n dozaj�n�n artmas�ndan korkarlar.Olay kullanmaksa her iki taraf da birbirini kullan�r.Kullanan ya da kullan�lan kavramlar� yoktur.Ama sevgi, ar� sevgi de dokunmaya muhta�t�r.Uzaktan sevgi olmaz.Temiz her dokunu� peki�tirir sevgiyi.Bir �i�e�in suyudur, yapraklar�n�n temizli�idir her dokunu�.Sevgi de sakl�d�r sahtekarl�k da i�inde.
�lk buse:Dudaklar�ndan ba�lar, gidi�ini hissedersin.Parmak u�lar�na kadar iner ve ordan tekrar dudaklar�na ��kar.K�p�r k�p�r olur i�in, ne bakt���n� g�rebilirsin ne duydu�unu anlars�n.D�nya durur birka� saniyeli�ine , sadece sen d�nersin.�lk buse apayr�d�r.Ayn� heyecan� ayn� g�zelli�i yakalamak �ok zordur.Belki de d�nyan�n en masum davran���d�r �p��mek.Ama insanl�k onu da kirletmi�tir.Atom bombas� da, u�aklar da masumdu icat edildiklerinde.�yle bir ama� i�in kullan�ld�lar ki binlerce insan�n �l�m�ne sebep oldular.Sevmedi�iniz bir insan� �pmek i�kencedir, sahtekarl�kt�r ve so�utur sizi.Ki�iden ki�iye g�re hem en iyidir hem en k�t�d�r.Neyi ne i�in yapt���n�z� bilirseniz bu en masum davran��� kirletmemi� olursunuz. 
�ark�lar:Ka��da d�k�l�r masallar, sonra notaya.Belki birebir sizin ya�ad���n�z bir �yk�d�r kula��n�za �al�nan.Ya da i�inde oldu�unuz durumu en iyi o �ark� anlat�r.�ark�lar�n tercumanl��� enteresan bir duygudur.Neredeyse her durumu anlatmak i�in bir �ark� yap�lm��t�r.Aran�zda bir �ark� belirlemek �ok e�lencelidir.S�radan ve e�lenceli.Hele de pop�ler bir �ark� se�erseniz o m�zi�i duydu�unuz an akl�n�za o gelir.G�nlerce ayn� �ark�y� dilinize dolamak, tekrar tekrar dinlemek, etraf�n�zdaki herkese o �ark�y� dinletmeye �al��mak.�ark� se�menin ili�ki esnas�nda hi�bir zarar� yoktur.Ama ayr�ld���n�z vakit o �ark� sizi h�z�nlendirir.Her duydu�unuzda yine Onu hat�rlar�n�z ve buruk bir canlan�� beliriverir i�inizde.Baz� geceler o �ark�y� dinleyip a�lars�n�z.Sevmi�seniz ve ayr�ld�ysan�z o sevdi�iniz �ark�lar yaralar�n�za tuz basar.


Copyright � 1999-2004 M@L DiZaYn
anasayfa | platform | okul | irc | manadolu