A�k
Uzaktan Uza�a
Yak�n Temas
Jestler
Basmakal�p
�iddetli A�k
K�t�ye Gidi�
Ayr�l�k
Dost? Sevgili?
A�k Nedir

 
Herg�n kendi elinizle bir tu�la koymakt�r a�k.Tek tu�la koya koya ev yapabilen �ok az insan vard�r.Kimse bir oda bile yapamadan y�kmay� istemez mutluluk yuvas�n�.Y�k�l�verir i�te.

Temel sa�lam de�il
Bir binan�n en �nemli b�l�m� temelidir.Temel yerin alt�nda kal�r ve herkes taraf�ndan g�r�lmez.�o�u ili�kiye arkada�lar, akrabalar, aileler m�dahale edebilir ama binan�n temeli seven ile sevilen aras�ndad�r.D��ar�dan bilinmeyen ve eri�ilemeyen tek b�l�m orad�r.H�zl� ba�layan ya da h�zla ilerleyen ili�kilerde temeli in�a etmek i�in yeterli zaman bulunamaz.Bu y�zden en ufak bir darbe bile yuvan�za zarar verebilir.

Cicim Aylar�
Baz� temeller �ok sa�lamd�r.Uzun muhabbetler ve g��l� hisler �zerine kurulmu�tur a�k piramiti.Ama zamanla �iftler birbirleriyle anla�amamaya ba�lar.Bu da do�lad�r.Bir insanla fazla zaman ge�irmek d���nd���n�zden daha zordur.Cicim aylar� diye tabirlenen b�l�mde kar��l�kl� sevgi ve anlay�� hakimdir.Zaman ge�tik�e bu duygular azal�r ya da biter.Kar��n�zdakin her hareketi g�z�n�ze batmaya ba�lar.Belki k���k belki b�y�k �eyleri sorun edersiniz.Anlay���n�z� kaybettikten ve Ona tahamm�l edemedikten sonra sorunun ne y�z�nden kaynakland��� �ok da �nemli de�ildir.A��nan bir birliktelik y�k�lmaya mahkumdur.Ufak tefek tart��malar her ili�kide olur.�lk heyecan bittikten her�ey s�radan geldikten sonra bu tart��malar basitlikten �te bir k�rd���m halini al�r.Yumak yumak ili�kinizi ele ge�irir.

Eski sevgili
Hayat�m�zdan biri ayr�ld���nda beraberinde ona ay�rd���m�z hisleri de al�verir.Y�re�inizde a��lan bo�lu�u doldurman�z gerekir.Mutlulu�u ba�kas�nda aramak, s�rf birini unutabilmek i�in ba�kas�yla beraber olmak kesinlikle bir ��z�m de�ildir.Eski sevgilinin g�lgesinde bir ili�ki ba�lamadan bitmi�tir.Biten bir ili�kinin ard�ndan yeni bir a�ka yelken a�mak �ok sa�ma ve s�k�a yap�lan bir hatad�r.Bitirdi�iniz bir ili�kide �nce kendinizi yarg�lamal�s�n�z.Mutlaka ki sizin de bu sonda bir pay�n�z olacakt�r.Kendinizi onarmaya, eksiklerinizi gidermeye �al��mal�s�n�z.Yeni bir insan yeni sorunlar da getirebilir.�st �ste bir�ok sorunu kald�ramayabilirsiniz.Bu y�zden hi�kimse ba�ka birinin yede�i olmamal�d�r.Olaay yedek ki�i a��s�ndan bakarsak durum daha da �z�c�d�r.Hi� fark�nda olmadan egonuzun kurban� oluvermi�tir.Zaten mutluluk u�runa ya da mutluluk umarak bir ili�kiye ba�lanmaz.A�k �z�nt�y� g�ze almakt�r.Tabiki biten bir a�k�n ard�ndan eve kapanmak gerekir demiyorum ama bir ili�ki biterse biter.

G�ven
En zor kazan�lan ve en kolay yitirilen his g�vendir.G�venin tek form�l� zamand�r.K���c�k bir ku�u avu�lar�n�zdan b�rakt���n�zda tekrar avu�lar�n�za d�nmesi i�in e�itirsiniz.Ona yem, su vermeniz yetmez.Sevgi de verirsiniz.Ku�un u�up gidebilme ihtimali hep vard�r.A�k apayr�d�r.Sevdi�inizi kendinize ba�lamak bir g�vercinin kanatlar�n� iple ba�lamaktan �ok farkl�d�r.G�vercin zorunlu oldu�u i�in ba�lan�r size.Ama a�kta zorunluluk yoktur.Kazan�lmas� �ok zor olan bu his kolayl�kla kaybedilebilir.Ve bir kez g�veninizi kaybederseniz i�te onu tekrar kazanmak imkans�z�d�r.G�ven a��verirse bir kez kanatlar�n� u�ar gider.

K���k hesaplar
Neyin b�y�k neyin k���k oldu�u �ok karma��kt�r.Kocaman g�kdelenler bile yukar�dan kar�nca gibi g�r�l�r.Yani olaylar�n boyutu olaylara bakt���n�z yere g�re de�i�ir.Sizin i�in �nemli olan ba�kas� i�in �nemsiz olabilir.A�k ayr�nt�larla �r�l�d�r.Seviyorum deyip i�in i�inden ��kmak kolayd�r.Zor olan iyiyi, k�t�y�, do�ruyu, �irkini hem kendi a��ndan hem de sevdi�inin a��s�ndan de�erlendirebilmektir.Do�um g�nleri, ilk bulu�ma, ilk �p��me bunlar belki senin i�in s�radan.ama kar��ndaki �nemsiyorsa sen de �nemsemelisin.Mant�kl� bir gerek�esi olmaya da bilir.Sen bur�lara inanmazs�n o inan�r.Yap�s� budur ve bunu de�i�tirmek yerine Onu b�yle kabullenmen gerekir.A��n kolay oldu�unu kimse size s�ylemedi.Kendinizi de�i�tirmeyin sadece bak�� a��n�z� de�i�tirin, geni�letin.Eskiden g�remediklerinizi g�rmeye �al���n.Hayat� yukar�dan �st�nk�r� izlemek yerine hayat�n tam i�inde yeral�n.G�z�n�ze ka�an ufac�k bir toz sizi saatlerce a�latabilir.

Copyright � 1999-2004 M@L DiZaYn
anasayfa | platform | okul | irc | manadolu