Eski bir hikaye anlataca��m size, benim hikayemi,
  Lise 2'nin ortalar�nda �ok yak�n bir arkada��mla y�r�yorduk.K��t�, hava so�uktu biraz ama bizim sebebimiz ba�kayd�. �ylesine bir sigara yakm��t�k.Daha �nceden O da ben de denemi�tik ama bu daha farkl�yd�.Deneyip de hi� be�enmedi�imiz sigaray� -tam beceremeden de olsa- i�iyorduk.Be�enmeye ba�lam��t�k.Ben sigaray� nas�l daha artistik tutar�m diye d���n�rken, O , nas�l daha artistik �flenir diye kafa yoruyordu.Birka� g�n d��ar�da ve hatta en i�lek caddelerde, sokaklarda sigara i�tik.�lk g�nk� tedirginli�imiz yerini "erkekli�e" b�rakm��t�.Ulu orta i�ince daha da bir zevkli oluyordu meret...
  Hani hikayeler duyars�n�z, her ana-baba anlat�r.K�t� bir al��kanl�kt�r diye, k�t� arkada�lar�n�z ba�lat�r diye.Ya da �zenti derler sigara i�in ama ellerinden de hi� d���rmezler b�y�kler.O g�ne kadar akl�mda iradeli oldu�um fikri vard� ve t�m arkada�lar�m da iyiydi.K�t� bir arkada��m olmad���ndan ve hi� �zenmeyece�imden ba�ka �eylere ; sigara i�mek bana hep uzak gelirdi.��nk� annem de babam da gere�inden fazla sigara i�er bizi dumana bo�arlard�.Ben �nv. gidince bana sigara i�irtmeye �al��acaklar, "Erkek adam i�er" diyecekler ve ben de y�llard�r haz�rlad���m laf�m� bir tokat gibi �arpacakt�m."Erkeklik iradedir, ci�erlerine duman� k�zlar da �eker".Sigaraya kar�� �ok yo�un bir nefret beslerdim i�imde ve hi�bir zaman sigara i�meye �zenmeyece�imi d���n�rd�m.Sonra i�tim mi Marlbora  i�meliyim derdim.En iyisi olmal� diye d���n�rd�m.Marlbora'ya harcayaca��m paray� biriktirir neler neler al�r�m diye de d���n�rd�m.K�sacas� sigara i�memek i�in y�zlerce nedenim vard�.
  ���nc� g�n yine sigara i�ecektik.Birden "Dur yakmayal�m, al��aca��z" dedi arkada��m.Hakl�yd�m.Benim hi� k�t� arkada��m olmam��t�.O zaman farkettim nas�l bir yanl�� yapt���m� ve ���nc� g�nde b�rakmak bana �ok daha kolay gelmi�ti.��medik, sonraki g�n de i�medik.Hala i�miyoruz ve i�meyece�iz.O'nun ad�na da konu�abiliyorum ��nk� art�k eminim.
  Sigara ile ilgili konu�mam, ��nk� kimse sizin s�z�n�zle sigaray� b�rakmaz.Sigaray� kendi iradesiyle de b�rakamaz.B�raksa da tekrar ba�lar.Sigaras�z bir ya�am�n tek yolu var: Ba�larken b�rakmak.Herkesin etraf�nda sigara i�me diyen bir b�y��� vard�r -ki genelde b�y�kler pek dinlenmez-.Ben size sigara i�meyin demedim, bir ba�kas�n�n ya da sizin muhtemel hikayenizi de anlatmad�m.Kendi hikayemi anlatt�m.Baz� olaylar ba��n�za hi� gelmeyecekmi� gibi gelir.Ya da her olaya �nceden haz�rl�kl� oldu�unuzu d���n�rs�n�z.Eminim ki o g�n o sigaray� i�seydim, sigaray� hi� b�rakamayacakt�m.

  Bu siteye 14 ayda 22.000 ki�i girmi�.Bu yaz�y� okuyup 1 ki�i bile sigaraya hi� ba�lamasa bana yeter

[      B u   y a z �   D o s t u m  E r k a n ' a   v e   k � � � k   t i r y a k i ' y e   i t h a f   e d i l m i � t i r      ]