Bu siteyi �ok seviyorum kendimden bir �eyler buluyorum ve devaml� takip ediyorum.�nceleri sadece yeni arkada�l�klar kurmak i�in tak�l�yordum.Bakt�m ki bu tiple hi� arkada� bulam�yorum bari felsefi felsefi konu�ay�m da birileri fikirlerimi be�ensin dedim.O da olmad�, gayet sa�ma fikirlere sahip oldu�umu da ilk o zaman anlad�m.Daha sonra platformda millete sata�ay�m reklam�n iyisi k�t�s� olmaz dedim �yeli�imi iptal ettiler.Daha sonra site y�neticilerine telefon a�t�m ve duygu s�m�r�s� yapt�m.�lk �nceleri yemediler, ben de yalandan a�lad�m.�lmek istiyorum falan dedim.Tamam seni ay�n eleman� yapaca��z dediklerinde sevin�ten a�lad�m.Peki muaffak olabildim mi?HAYIR.��nk� ay�n eleman� diye bir b�l�m yoktu.Tekrar arad�m ve �ok pis tehdit ettim, pek umursamad�lar.Bizim amcao�lunu falan da �a��rd�m ama olmad�.Derken Kad�n�n Sesi program�na kat�ld�m.Sesimi k�z sesi gibi yap�p "Duygular�mla oynad�lar" dedim.Erkek sesi oldu�unu anlad�lar.Oradan da bir netice alamad�m ama en az�ndan Kad�n�n Sesine kat�lm�� oldum.Daha sonra askere falan gittim, geldim.Bakt�m ne evlenecek biri var ne de arkada�.Tipimden ziyade biraz fevri bir yap�m var.�nsanlara bu biraz zor geliyor.Zor bir insan�m ve herkes beni ta��yam�yor.Neyse efendim; bakt�m olacak gibi de�il , bu d�nya beni anlayam�yor �ans�m� �b�r tarafta deneyeyim dedim.Tam bileklerimi kesmek i�in jilet ararken bir milyar buldum dolapta.Babam asl�nda beni �ok sever ama para istedi�imde hep para yok der.Sevgisini belli etmez pek ama ben uyurken beni �pt���ne eminim.Hepiniz o paray� harcad���m� d���n�yorsunuz.�ok yan�l�yorsunuz.O paray� Milli Giri�imci Sevgi Yoksunlar� Derne�i'ne ba���lad�m.B�yle bir derne�in oldu�undan da ManadoLu sayesinde haberdar oldum.Hatta paray� benim yerime derne�e onlar ula�t�r�p beni havale masraflar�ndan da kurtard�lar.Bu davran���mdan olacak ki sonunda ay�n eleman� olabildim.Birka� g�n i�inde hayat arkada��m Dilber ve biricik kankam G�ven� ile bu site arac���yla tan��t�m.Herkese te�ekk�r� bir bor� biliyorum.Bu siteyi �z babamdan ve �vey karde�lerimden bile �ok seviyorum.Bu siteden �ok sevdi�im tek �ey hayat arkada��m Dilber, seni seviyorum.Daha �ocu�umuz olmad� ama olsa onu da �ok severdim.Sevgi doluyum ve �u an ger�ekten de a�lamak istiyorum.

 

�ok heyecanl� bir yap�m var.O y�zden s�ze ba�lamadan �nce hep bir bardak su i�erim.Kocam� �ok seviyorum, severek evlendim.Benim as�l niyetim Gelinim olur Musun? isimli yar��ma program�na kat�lmakt�.Buna da ��k�r.Yani kocam� sevmedi�imden de�il de o biraz zor bir insan.Onu ta��makta �ok zorlan�yorum.Kendisinin bu kararl� yap�s�yla �ok y�ksek yerlere gelece�ine ve o y�ksek yerlere gelince de beni aldataca��na inan�yorum.Kendime g�venmedi�imden de�il, ben �ok g�zel bir bayan�m ama biraz ge� alg�l�yorum.Asl�nda ge� de de�il, beyim �ok h�zl� alg�l�yor.Neticede tekrar evlenmek istiyorum.L�tfen yanl�� anla��lmas�n, beyimi �ok seviyorum severek evlendim ama her �eyime kar���yor.Onu giyme bunu giy diyor.Kom�umuz R�za Bey beni sinemaya g�t�rmek istedi�inde �iddete ba�vurdu.Beni �ok k�t� d�vd�, hep b��r�me b��r�me vurdu.Bebe�im olsayd� kesin d��m��t�, o kadar k�t� yani.Allah belan� versin �lfet.Boyun devrilsin demek isterdim ama 1.45 boyun var.L�tfen yanl�� anla��lmas�n.Onu hala �ok seviyorum, beni mutlu etmesini �ok iyi biliyor.Bu siteyi de hi� bilmem etmem.Daha do�rusu interneti be�enmiyorum.�stesem �ok s�per yerlerde olurdum.Kocamla severek evlendik.

 

�lfet ba�l� ba��na bir olay.Bug�ne kadar tan�d���m en m�kemmel, en cana yak�n ve anlay��l� insan.Asl�nda ben bug�ne kadar hi� kimseyle arkada� olmam��t�m ama �una eminim ki y�zlerce arkada��m olsa bile yine en iyi arkada��m �lfet olurdu.�lfet'in en �nemli �zelli�i nezaketidir.Mesela tavla da, satran�ta, bri�te hep nezaketen yenilir.Bir de �lfet gizlice gelip g�zlerinizi kapat�r, "Ben kimim?" der.Ben de hep "�lfet sen misin?" derim, "Yok ben �lfet de�ilim" der ama ben sesinden O oldu�unu hemen anlar�m.Bunlara katlanmak size de zor gelebilir ama her �eye Dilber i�in katlan�yorum.Dilber'e a����m ve O'nun i�in gerekirse �lfet'le olan arkada�l���m�za son verebilirim.Dilber �lfet'le evlendi�ine g�re benimle de evlenir.Ben �lfet'ten daha zekiyim, ortaokul mezunuyum ve bol bol kitap okurum.Kad�n ruhundan anlar�m ve bo� zamanlar�mda �iir yazar�m.K�sacas� buradan Dilber'e seslenmek istiyorum.Seni d�nyan�n en mutlu kad�n� yapabilirim.Senin i�in en yak�n arkada��mdan bile vazge�ebilirim.Olur da Dilber i�i olmazsa �lfet'in en iyi arkada�� olarak kalabilirim.��nk� �lfet ger�ekten de zor bir insan.ManadoLu.Com'a da bir defa girdim, �ans�ma �lfet denk geldi.�lfet'e de seslenmek istiyorum.�lfet maymunla e��ek �iftle�se ancak senin kadar �irkin bir �ocuklar� olabilirdi...Belki de bunu s�ylememem gerekirdi ama ka� senedir i�ime dert oldu.�lfet bunu yapt���m i�in �z�r dilerim, yani kar�n� elinden �ald���m i�in.Sen bu kafayla daha �ok kaz�k yersin.Ve tekrar belirtmek istiyorum.Dilber i�i olmazsa, �lfet seninle arkada� kalmak isterim.