Eski site ne oldu? Neden birden yok oldu?

Sitenin aniden ortadan kayboldu�u do�rudur.1999 da kurulan m@L 2000 y�l�nda web sitesi sahibi oldu.Ge�en sene ManadoLu.com ad�n� aLan ve ger�ekten de g�zel bir i�eri�e sahip olan sitemizi �ss dolay�s�yla ihmal ettik.Teknik bir aksakl�ktan dolay� sitedeki veriler tamamen kayboldu ve vir�s nedeni ile sitenin yede�i kurtar�lamadan yokoldu.2. bir bilgisayarda sitenin ufak bir yede�i bulunmaktayd� ama eski forum,baz� resimler,sesler ve bilgiler geri gelmemek �zere kaybolmu� oldu.Neredeyse 3 ayl�k bir �al��man�n �r�n� olan siteyi �ss tela�� alt�nda tekrar in�a edemedik.Bu bize ac� bir ders oldu.Art�k sitedeki t�m veriler Cd ,disket ve birbirinden ba��ms�z 3 harddiskte korunmaktad�r.Veritabanlar� da (forum,anket,havuz,�iir,saya� vs..) belli zaman aral�klar�yla yedeklenmektedir.Eski siteden kurtar�lanlar (m@L) b�l�m�nde bulunmaktad�r.

Site kendinden gere�inden fazla bahsetmiyor mu?

Her site kendinden bahseder.Sitede ba�ka hi�bir�eyin de reklam� yap�lmad���ndan sitemizi tan�tmaktan rahats�z olunaca��n� d���nmedik.Burada siteyi yapan ki�iler ya da belli insanlar �v�lmedi.ManadoLu.Com'un amac�ndan, s�reklili�inden ve kulland��� teknolojiden bahsettik.Bunu ne i�in yapt���m�zdan ,kar�� taraf� �nemsedi�imizden bahsettik.��nk� sitenin amac�n� bilen herkesin bu amaca hizmet edece�ine inand�k.Tan�t�lmaya ,bilinmeye ihtiya� oldu�undan ve de yanl�� anla��lmadan anlatt�k.Siz anlad�k�a bizim i�imiz de azalacak.

Arkada�lar�mla bulu�mak istiyorum ama yoklar?

Olacaklar.Siz burada olduk�a sizin i�in gelen birileri de hep olacakt�r ve onlar i�in de mutlaka ki ziyaret�iler gelecek.Bundan sa�lam,bundan kullan��l� ve bundan yayg�n bir bulu�ma metodu ya da sitesi varsa s�ylesinler biz oraya gidelim.Bu kadar iddial� da konu�uyoruz ��nk� biz en ba�ta Malatya Anadolu Lisesi'ne hitap ediyoruz.Okulun resmi sitesiyiz ve okulun b�y�k bir �o�unlu�u taraf�ndan zaten biliniyoruz.Bize bizden iyi hitap edebilen ba�ka bir ortam olaca��n� da sanm�yoruz.Buray� cazip k�lmak i�in elimizden geleni yapt�k.Sabredin.Zamanla biz hak verenlerin �o�alaca��na inan�yoruz.Belki her s�n�f tam kadro burada olmaz ama okulun �o�unlu�u burada olacakt�r.Gelmeyen unutmu�tur ve unutanda unutulmaya mahkumdur.

Y�ll�klara ula�t�m ama s�n�ftakilerle nas�l ileti�im kuraca��m?

Bunun iki yolu var.Online ve offline ileti�im.Online yani canl� ileti�imi irc sunucumuz �zerinden yapabilirsiniz.Yani �zel d�zenlemelerimizle arkada�lar�n�z�n bir�o�uyla chat yapabilceksiniz.Bunun detaylar�n� mezun g�n� linkimizde bulabilirsiniz.Sohbetle ilgili detaylar� irc b�l�m�nde ve irc server�m�z�n giri�inde bulabilirsiniz.Yine canl� sohbet i�in pek tavsiye edilmeyen(yava�,basit,dar kapsaml� uygulama) di�er bir y�ntemde anasayfadaki ManadoLu CanL� uygulamas�na bir nick se�ere kat�lman�z ve o anki ki�ilerle yaz��man�z.e�er arkada�lar�n�z hatta de�illerse yani siz netteyken onlar buralarda yoklarsa nickini bildi�iniz ki�ilere irc server�m�zdan mesaj yollayabilirsiniz ve onlar chate girince bu mesaj onlara ula��r.di�er ve en �ok tavsiye edilen y�ntem ise Platform(forum).Ayr�nt�lar�n� kullanma klavuzunda bulaca��n�z foruma �abucak �ye olup bir kullan�c� ad� se�tikten sonra yaz�lar yazabilir ve yaz�lar�n�za cevap alabilirsiniz.B�ylece b�t�n arkada�lar�n�za hitap edebilir, fikirlerinizi payla�abilir ve cevaplar alabilirsiniz.Platforma ve irc.manadolu.com a kesinlikle u�ramal�s�n�z.

B�l�mler ger�ekten g�ze hitap ediyor ama anasayfa neden �ok sade?

Sitede farkl� ama asl�nda hepsi birbirinden ba��ml� �e�itli kapaklar bulunmakta.Giri� sayfas�n�n sade olmas�n�n iki nedeni var.Birincisi �ok �abuk a��lmas� i�in yava�lat�c� etken olan ;uzun flash animasyonlar�,resimler kullan�lmad�.�kincisi ve daha da etkilisi eski sitedeki anasayfan�n baz� ki�ilere zor gelmesiydi.Sadece bir yaz�n�n �zerine t�klamaya al��m�� ki�iler nas�l oluyorsa "Kocaman" simgelere t�klay�p b�l�mlere ge�emediklerini belirtmi�lerdi.Giri� sayfas�nda gerekli b�t�n istatistikler ve linkler belirtilmi�tir.Yani siteye ka� ki�inin girebildi�ini yazd�ktan sonra bunun rengi ya da b�l�mler olduktan sonra bunlara nas�l ula��laca�� �ok da �nemli gelmedi.

Benim sorum burada yok...

S�k�a y�neliten sorulara buradan cevap vererek hem sizin hem de bizim zaman�m�zdan tasarruf sa�lamay� ama�lad�k.K�sa s�rede tahminimizden de �ok mail ald�k.Bu da bize do�ru bir i� yapt���m�z� ve bunu fark�nda oldu�unuzu hat�rlatt�.Her t�rl� sorunuza mail yoluyla ya da platformda cevap verilecektir.Soru sormadan �nce kullanma klavuzunu, genel anlat�m� ve platformumuzu inceleyin.Y�ll�klarla alakal� sorular�n�zda y�ll�k kurallar�na g�z att�ktan sonra mail g�nderin.Tekrardan yeti�emedi�imiz ilginize te�ekk�rler.Sevgi ve sayg�...


Copyright � 1999-2004 M@L DiZaYn
anasayfa | platform | okul | irc | manadolu