Kesinlikle profesy�nellik iddiam yok.(Profesy�nel diyenim de yok zaten)Aksine herg�n ��renen bir amat�r�m.Ama bu sitenin dizayn�nda daha �ncekilerden �ok daha g�zel bir i� ��kard���m kan�s�nday�m.Bunun �� nedeni var.Birincisi, zaman ilerledik�e �nt. teknolojileri de ilerliyor.Daha geli�mi� programlar, daha kapsaml� kodlar kullan�l�yor.Herg�n yeni bir �ey ��rendi�imi de varsayarsak en son i�imin en g�zel i�im olmas� �a��rt�c� olmasa gerek.�kincisi ba��ndan beri kulland���m�z ,grubumuza ad�n� veren m@L ve ManadoLu'nun do�mas�n� sa�layan Malatya Anadolu Lisesi'nin Resmi Web sitesi �nvan�n� almam�z.Buna yak���r bir �eyler ��karmaya �al��t�m.Sonuncu ve en etkili neden ise arkada�lar�mdan ayr�lmaya bir t�rl� al��amay���m.Sadece kendi s�n�f�m� kastetmiyorum.7 y�l�m� verdi�im okulda bir s�n�ftan fazlas�yla ayn� havay� soluduk(S�n�f�m�n yeri ayr� tabi).E�er insanlara "Gelin kopmayal�m,kaybolmayal�m... Unutmayal�m ve unutulmayal�m" mesaj�n� vereceksek; onlara cazip gelebilecek bir site de yaratmak gerekti�ini d���nd�m.Ger�ekten de ince elenip s�k dokunan ve bir�ok ki�inin i�eri�inde eme�i oldu�u bir site meydana getirdik.Sitenin d�� g�r�n��� her�eyden �nemli.Hepimiz d�� g�zelli�e �nem veririz.�o�unluk sitenin kabu�una yorum yapar.Ana 5 stil kulland�m.Hepsinde metalik tarz ve siyah �n planda.Anasayfada durgun gri,ana ba�l�klarda alt�n sar�s�,y�ll�k giri�inde alev k�rm�z�s�,y�ll�klarda g�m�� ve geriye kalan yerlerde gri ve pastel ton a��rl�kl� dizaynlar olu�turdum.Siteyi 3D grafikler ve Flash ile destekledim.Sitenin i� g�zelli�i de kodlamas�d�r.Detaylar�n� Kullanma klavuzunda bulabilece�iniz birbirinden kullan��l� ve yararl� sistemler olu�turdum.Asp ve php kulland�m ve bu kodlar� dhtml,Java script ve Java apletlerle destekledim.Site i�eri�inde ise imla, yaz�m ve noktalama kurallar�na hassasiyetle dikkat ettim.Sitede ba�ka bir siteden al�nt�(�al�nt�) yok.Her�ey kendi el eme�imiz."Aman �u site yapm�� �ok g�zel olmu� ben de yapay�m" da yok.Tamamen �zg�n fikirlerden olu�ma.Zaten Sanal Y�ll�k projesinin de T�rkiye'de bir benzeri yok.Bunu yan�nda her sitede olmas� gereken(saya�,forum,anket.. gibi) �ablon b�l�mler de kendi amac�m�za uygun �ekliyle ve adapte edilmi� haliyle ManadoLu Com'a eklenmi�tir.Sitede 511 html+454 asp(yani toplam 965 adet alt sayfa) 1591 gif+1968 jpg(yani toplam 3559 adet imaj(resim) bir�ok veritaban�,flash destek dosyalar� vs bulunmaktad�r ki bu da T�rkiye �ap�ndaki say�l� sitenin ula�abilece�i b�y�kl�kte bir rakamd�r.�u an g�r�nt�ledi�iniz sayfa gibi 964 sayfa daha g�r�nt�ledi�inizi ve bunlar�n hepsinin de orjinal ManadoLu yap�m� oldu�unu ya da Sitede sizin resminiz gibi 3558 adet daha resim oldu�unu d���n�rseniz sitenin b�y�kl���n� daha iyi alg�layabilirsiniz.En basidinden 200 civar� ��rencinin y�ll���n�n bulundu�unu ve bir ��rencinin ortalama 2 sayfa A4 ka��d� doldurdu�unu varsayarsak neredeyse 2 koca roman� yazm�� kadar oldu�umuzu anlars�n�z.Site ev bilgisayarlar�nda �ok rahat a��lmas�na kar��n kafe ve �nv bilgisayarlar�nda ge� a��lmas�n diye Resim s�k��t�r�c�(%400) ve Html sadele�tirici(%15) programlar da kulland�m.Ayr�ca b�y�k imajlar� h�zl� a��labilsinler diye image slicer(Resim dilimleme) ile par�alara b�ld�m.Site her browserla ve her ��z�n�rl�kte a��labilsin diye tablolama sistemi kulland�m.Gereken yerlede Dreamweaver ,Frontpage ve notapad kulland�m.Siteyi bir�ok kez test ettim.Hatalar� d�zeltmeden kullan�ma a�mad�m.Site edit�rleri ve site testerlar� da siteyi bizzat kontrol ettiler.Hi�bir bilgisi olmayan �ok yeni kullan�c�lar�n bile kolayca kullanabilece�i; sade ama eksiksiz bir site olu�turmaya �al��t�m.Sonunda ortaya ManadoLu.com ��kt�.Ger�ekten de �zel ve g�zel bir i� ��karabilmek i�in �ok u�ra�t�m ��nk� bu benim i�in �ok �nemliydi.�niversite s�navlar� dolay�s�yla sitenin neredeyse bir y�l g�ncellenmeyece�ini de d���nerek sitenin kendi kendini g�ncelleyebilece�i,sizin gayretlerinizle �ekillenecek ve b�y�yecek b�l�mler olu�turdum(forum,�iir,havuz,anket vs...) Bunlar� yaz�yorum ��nk� bu sitenin ,dolay�s�yla sizlerin, ne kadar �nemli oldu�unuzu bilmenizi ve sitenin �st�nk�r� haz�rlanmad���n� aksine T�rkiye �ap�ndaki sitelerle yar��t���n� ��renmenizi istedim.Sitenin amac�n� alg�layabilen ki�iler zaten bu site i�in �nemlidir.ManadoLu'yu ne kadar �nemserseniz o da sizi o kadar �nemser.Ve a��k�as� siteyi umursamayanlar� ben hi� umursam�yorum.Buras�n� bir yuva s�cakl���nda bulmayan ki�ilerle zaten i�imiz olmaz.Reyting kayg�m�z�n olmad���n� zaten �stte belirttik.Biz bu yola 3 ki�i ��kt�k ne 1000 ki�i olmak ��mart�r bizi ne de 4 ki�i kalmak koyar bize.Mutlaka ki eksiklerimiz ve hatalar�m�z olmu�tur, fikirlerinizi payla��rsan�z daha g�zele do�ru gidebiliriz.Pe�inen �niversite haz�rl�klar�m�z dolay�s�yla sitenin d�� kapa��nda da bu sene bir de�i�iklik olmayaca��n� belirteyim.Epeyce uzun yazd�m,sonuna kadar okuduysan�z ne mutlu bana.�nv. giden herkese tebrik ve ba�ar�lar.(Webmaster)

Ge�ici olmayan tek g�zellik i� g�zelliktir.Site i�eri�i olu�turulurken muazzam bir gayret sarfedildi.Her�eyden �nce t�m site edit�rsel bir yap�da haz�rland�.Yani ba��bo�luk durumu olmas�n diye haz�rlanan her uygulama y�netim b�l�m�yle haz�rland�.�nternetin yayg�nla�mas�yla chat dili denen bir ak�m ortaya ��kt�.Chatte baz� kelimeler k�salt�ld��� gibi baz� kelimelerde yuvarlan�r(mrb,napyon,ba bay vs.) Bunun yan�nda imlaya da hi� dikkat edilmez.Sitede 1000 e yak�n alt sayfa oldu�u belirtildi.Bu alt sayfalar�n da ortalama 200 c�mle oldu�u varsay�l�rsa toplam 200.000 c�mle kullan�lm�� demektir.Bu c�mlelerin her birinde noktadan sonra b�y�k harfle ba�lanmas�na,imla - yaz�m kurallar�na,kesme i�aretlerine,t�rnak i�aretlerine vs. dikkat edilmi�tir.Herhangi bir yanl��l��a kar��n otomatik olarak ve de elle 2 t�r kontrol yap�lm��t�r.G�ze hitap eden yerlerde b�y�kl�/k���kl� yaz�m tarz� tercih edilmi� ve daha ho� bir g�r�n�m yakalamak ama�lanm��t�r.Sitede s�zc�k tekrarlar�ndan,gereksiz anlat�mlardan ve anlat�m bozukluklar�ndan ka��n�lm��t�r.K�saca anlatmak gerekirse bir edebiyat yaz�l�s�na girse 100 alabilecek �ekilde i�eri�i dizilmi�tir.Tabiki bu kadar geni� bir ar�ivde b�t�n denetlemelere ra�men hatalar olabilecektir.Ama hala b�yle bir uyar� al�nmad�.Hi� de al�nmamas� dile�iyle.Bu yaz� bir�ok sitenin T�rk�e'yi katledercesine dikkatsiz tutumlar�na tepki olarak yaz�lm��t�r.(Edit�rler)


Copyright � 1999-2004 M@L DiZaYn
anasayfa | platform | okul | irc | manadolu