�nternet �zerindeki sitelerin �o�u hizmet vermeyi ama�lad�klar�n� s�ylerler.Ve ilk �nceleri b�t�n siteler bir hizmet vermek zorundad�r.Fakat bir internet sitesinin bir�ok maddi gereksinimi oldu�u i�in site y�neticileri sunduklar� �eyin maddi kar��l���n� kullan�c�lar�ndan talep etmeye ba�lar.Televizyon kanal�n�n Reyting kayg�s� benzeri bir kayg�s� vard�r web sitelerinin.Siteye giren her kullan�c� alt�n de�erindedir ve bunlar counter(saya�) ad� verilen sistemlerle �l��l�r.K�sacas� bir web sitesinin ne kadar �ok kullan�c�s� varsa o site o kadar �ok para kazan�r.G�n�m�zde bu yolla b�y�yen ve Yahoo gibi d�nya kupas�na reklam verebilen siteler dahi mevcuttur.ManadoLu Com'un ise hi�bir zaman b�yle bir amac� olmad�.Bir sitenin niyetini anlamak �ok kolayd�r.Sitede yaz�,banner(resim) ya da sponsor t�r�nden nesneler bulunuyorsa bu site maddi bir sitedir.Biz sadece bir web sitesi de�iliz.Kendi irc server�m�z(sohbet sunucusu) ve E-mail server�m�z mevcut.Hepsi bir araya gelince ortaya y�kl� bir fatura ��k�yor.Bu fatura da size �dettirilmedi�ine ve sitede herhangi bir nesnenin reklam� ya da ikinci bir kurulu�un deste�i s�z konusu olmad���na g�re ManadoLu Com tamamen manevi temeller �zerine kurulmu� bir yap�d�r.�ayet ileride bir maddiyat s�z konusu olursa -ki olmaz- bu para kazanmak de�il sadece ManadoLu'nun maddi ihtiya�lar�n� kendi �zerinden kar��lamak ama�l� olabilir.Hep bahsetti�imiz gibi biz sadece Dostluklara bir �at� olabilmeyi ama�l�yoruz.Kuruldu�umuz g�nden beri bu b�yleydi de�i�medi.Bu ama�la 99 y�l�nda yola ��k�ld� ve ilk g�nden beri amac�m�z de�i�medi sadece ��ta y�kselttik.O g�nlerde bir s�n�f� biraraya getirmeye �al���yorduk �imdi t�m okula hitap eder nitelikteyiz.Manevi deste�inizi eksik etmemeniz dile�iyle(Y�netim)

ManadoLu.Com da Reklam, ardarda a��lan sayfalar, bannerlar yoktur.


Copyright � 1999-2004 M@L DiZaYn
anasayfa | platform | okul | irc | manadolu