[ Daha iyisini yapana kadar bu sayfayla idare edin ]


Malatya Anadolu Lisesi Resmi Websitesi [1999-2006], Malatya Anadolu Lisesi ve Malatya hakk�nda en geni�, en sorunsuz ve en k�kl� platform.1999'dan beri (Malatya'n�n en b�y�k) T�rkiye'nin say�l� sitesinden 'en vefak�r' olan�.Y�lland�k�a g�zelle�en site.

(Malatya Anadolu Lisesi Site ��eri�i-6000'den fazla sayfa) (ManadoLu.Com PlatFormu-10000'den fazla mesaj)

[yenilik (bilgi banka beta2) ] ManadoLu.COM G�nceL Haberler/ MEB haberleri / Ma� Sonu�lar� / DMOZ ManadoLu Engine 

Atam �zindeyiz

2006 �ss taban puanlar�(Excel format�nda)

"ManadoLu" T�rkiye'nin say�l� sayfa ve veritaban� ar�ivine sahiptir.Sitemizin b�y�kl��� b�y�k siteler taraf�ndan sertifikalanm��t�r. Site y�neticilerimiz kendini yeti�tirmi� ve alan�nda uzman ki�iler taraf�ndan olu�mu�tur. Bu sitedeki i�erik ve sayfa yap�s� tamamen taraf�m�zdan olu�turulmu�tur.T�m yaz�m ve noktalama kurallar�na uyulmu�tur.1999 y�l�ndan beri yoluna b�y�yerek devam eden sitemiz, bir�ok resmi okul sitesinine yol g�stermi� ve kabuklar�n� k�rma yolunda ���k tutmu�tur.Manadolu t�m bunlar� yaparken insanlara kendilerini geli�tirebilmeleri i�in sanat sunmu�tur.Yenilenerek yenileyen ManadoLu; herkese, katk�lar�ndan dolay� minnettard�r. Mutlu bir 2007 dile�iyle.(oto ele�tiri; bu yaz� biraz ukala ka�m��, de�i�tirilecektir)

Google
 
Web ManadoLu.com

Malatya Anadolu Lisesi Resmi Websitesi
  inonu �niversitesif malatya ismet in�n� turgut �zal kay�s� vali malatyaspor arama bilgi dizin Malatya Free Directory